Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1067-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  238879 
(151)  Dátum zápisu  29.12.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1067-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; umelé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané v priemysle.
02 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
06 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.
07 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne.
08 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu.
13 - Strelné zbrane; strelivo a náboje; výbušniny; pyrotechnika.
15 - Hudobné nástroje.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; tesniace upchávacie a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy a plastov; surové textilné vlákna.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad.
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Obchodné informácie a rady spotrebiteľom; veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj elektrospotrebičov a elektroniky; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom siete internet; veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj tovarov uvedených v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34 tohto zoznamu prostredníctvom siete internet; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); reklamná, inzerčná a propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akýchkoľvek médií aj prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; poskytovanie pomoci pri výkone hospodárskej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenské konzultačné a sprostredkovacie služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; sprostredkovanie marketingových služieb; automatizované spracovanie dát; vypracovanie marketingových štúdií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov; servis ekonomických a komerčných informácií; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu s telekomunikačným zariadením, výpočtovou technikou, elektrotechnikou, výrobkami a zariadeniami pre prenos zvuku alebo obrazu.
36 - Poistenie, finančné služby, peňažné služby a sprostredkovanie týchto služieb.
37 - Inštalácia a oprava tovaru.
38 - Šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh v elektronickej podobe prostredníctvom počítačovej siete, internetu, pomocou satelitov, výmena a šírenie správ a informácií; zabezpečovanie audiovizuálnej komunikácie prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet, satelitu a pod.; technické konzultácie v oblasti telekomunikačných zariadení.
39 - Balenie tovaru, doprava a doručovanie tovaru, skladovanie tovaru.
41 - Usporadúvanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží.
42 - Technické konzultácie v oblasti výpočtovej techniky; elektrotechniky, výrobkov a zariadení pre prenos zvuku alebo obrazu, vývoj a tvorba softvéru; technické poradenstvo v oblasti softvéru a výpočtovej techniky, tvorba stránok na internete. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.14, 26.04.05, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.18, 24.17.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Favusta Holdings LTD; 16 Kyriakos Matsis Avenue, Eagle House, 10th Floor, 1082 Agioi Omologites, Nicosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., Mgr. Ivan Rámeš; Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.02.2015 02/2015 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 10.02.2021 03/2021 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 1067-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1067-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 23.06.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.06.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 27.06.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.07.2011 Typ Platba
4 Plná moc 20.07.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 07.09.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.10.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 07.12.2011 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 13.12.2011 Typ Interné listy
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.05.2012 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 29.05.2012 Typ Odoslané
11 výzva na doplnenie podania námietok 29.05.2012 Typ Odoslané
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.06.2012 Typ Platba
13 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 04.06.2012 Typ Doručené
13a Plná moc 04.06.2012 Typ Doručené
13b Doklad 04.06.2012 Typ Doručené
14 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 16.06.2012 Typ Odoslané
15 Vyjadrenie k námietkam 24.08.2012 Typ Doručené
16 Žiadosť inde neuvedená 10.10.2012 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 31.10.2012 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 25.06.2013 Typ Odoslané
19 Podanie rozkladu 30.07.2013 Typ Doručené
20 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 14.08.2013 Typ Odoslané
21 predkladacia správa k rozkladu 06.08.2013 Typ Interné listy
22 vyžiadanie doplnenia rozkladu 04.09.2013 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 08.10.2013 Typ Doručené
24 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.10.2013 Typ Odoslané
25 Vyjadrenie k rozkladu 02.12.2013 Typ Doručené
26 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.11.2014 Typ Interné listy
27 protokol o rokovaní komisie 20.11.2014 Typ Interné listy
28 protokol o hlasovaní komisie 20.11.2014 Typ Interné listy
29 rozhodnutie o rozklade 27.11.2014 Typ Odoslané
30 pokyn na zápis po zverejnení 12.12.2014 Typ Interné listy
31 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.01.2015 Typ Odoslané
32 Žiadosť inde neuvedená 24.07.2017 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2018 Typ Doručené
33a Osvedčovacia doložka 26.10.2018 Typ Doručené
33b Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
33c Príloha inde neuvedená 26.10.2018 Typ Doručené
33d Osvedčovacia doložka 26.10.2018 Typ Doručené
34 dodatok k osvedčeniu OZ 23.01.2019 Typ Odoslané
35 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.10.2020 Typ Doručené
36 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.12.2020 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku za obnovu 12.01.2021 Typ Odoslané
38 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 14.01.2021 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 18.01.2021 Typ Odoslané
40 Žiadosť o zápis prechodu 02.03.2021 Typ Doručené
40a Doklad o prechode 02.03.2021 Typ Doručené
40b Doklad o prechode 02.03.2021 Typ Doručené
40c Osvedčovacia doložka 02.03.2021 Typ Doručené
40d Plná moc 02.03.2021 Typ Doručené
40e Osvedčovacia doložka 02.03.2021 Typ Doručené
40f Plná moc 02.03.2021 Typ Doručené
41 vyžiadanie poplatku 05.03.2021 Typ Odoslané
42 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2021 Typ Platba
43 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 18.03.2021 Typ Odoslané
44 Odpoveď na správu úradu 30.03.2021 Typ Doručené
44a Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1067-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.01.2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
2 Prevod majiteľa 07.04.2021 Favusta Holdings LTD INTERLABO LIMITED
3 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 HAVEL & PARTNERS s.r.o., Mgr. Ivan Rámeš HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku