Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1066-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255912 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1066-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  26.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  29.09.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hry, hračky; stavebnice; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch; telocvičné a športové potreby; videohry; ozdoby na vianočné stromčeky; umelé vianočné stromčeky.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); Obchodné sprostredkovateľské služby; Online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; Predvádzanie tovaru; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; prekladateľské služby; písanie textov; tlmočenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 03.13.09, 26.02.12, 27.05.15, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, biela. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  zuape s.r.o.; P. Dobšinského 743/10, Prievidza 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 29.09.2021 18/2021 FG3M
 
POZ 1066-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1066-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 16.04.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 16.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.04.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 28.04.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 1066-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku