Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1065-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236264 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1065-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.06.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SSEbox 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stredoslovenská energetika, a. s.; Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2019 7/2019 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1065-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2019 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1065-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.06.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 25.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 04.02.2019 Typ Doručené
Doklad o prechode 04.02.2019 Typ Doručené
Doklad o prechode 04.02.2019 Typ Doručené
Doklad o prechode 04.02.2019 Typ Doručené
Doklad o prechode 04.02.2019 Typ Doručené
Doklad o prechode 04.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 04.03.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 11.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 24.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 24.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.04.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 15.05.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.05.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1065-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.05.2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Stredoslovenská energetika, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku