Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1063-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1063-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.07.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 35, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Kompost; organický kompost; humus; hnojivá; biohnojivá; biouhlík; vodík; metán; biometán; substráty na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; substráty enzýmov; rastlinné substráty.
04 - Elektrická energia; palivá; palivá z biomasy; bioplyn; palivové plyny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 1 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s recyklovaným odpadom a so spracovaným odpadom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s palivami, palivami z biomasy, bioplynom a s palivovými plynmi; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja elektrickej energie.
39 - Doprava a skladovanie odpadu; zber komunálneho, priemyselného a poľnohospodárskeho odpadu.
40 - Recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zhodnocovanie odpadu; výroba energie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIOGRADA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biograda Holding a. s.; Robotnícka 7029/1A, Martin 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.07.2022 13/2022 BA3M
2 Prevody a prechody práv na prihlášky ochranných známok 12.10.2022 19/2022 GB3M
3 Licenčné zmluvy registrované na prihlášky ochranných známok 12.10.2022 19/2022 GD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35106714 1 Zdroje Zeme a. s. nevýlučná 21.09.2022 platná
 
POZ 1063-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2022 116,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 25.08.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1063-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.05.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.06.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prevodu 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 25.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 25.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.08.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.09.2022 Typ Odoslané
Zápis licencie na prihlášku 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1063-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 21.09.2022 Biograda Holding a. s. Zdroje Zeme a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku