Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1058-2021
(111)  Trademark Number  256528 
(151)  Registration Date  18.11.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.11.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1058-2021 
(220)  Application Date  16.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  11.08.2021 
(450)  Publication of Registration Date  07.12.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahraté magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; nosiče zvukovo-obrazových nahrávok; audiovizuálne nahrávacie kompaktné disky.
35 - Reklama; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; sprostredkovanie služieb v oblasti zábavy.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; komunikačné služby prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; spravodajské kancelárie.
41 - Tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; tvorba hudobných programov; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba divadelných predstavení; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; zvukové, filmové, video a televízne nahrávanie (služby); požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľské služby výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; kurzy telesného cvičenia; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Miláčikovo 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TRIGON PRODUCTION, s.r.o.; Hríbová 9, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1058-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1058-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Type Payment
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Type Payment
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 26.04.2021 Type Delivered
5a Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Type Delivered
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 03.05.2021 Type Delivered
6a Oznámenie k poplatkom 03.05.2021 Type Delivered
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 26.05.2021 Type Sent document
8 výsledok rešerše 20.05.2021 Type Internal Letter
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2021 Type Sent document
11 vnútrospisový list 01.06.2021 Type Internal Letter
12 Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Type Delivered
13 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Type Sent document
POZ 1058-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku