Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1058-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1058-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových záznamov; nosiče zvukovo-obrazových záznamov; audiovizuálne záznamové disky.
35 - Reklama; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; spravodajské kancelárie.
41 - Tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; tvorba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby, organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a poskytované v prázdninových táboroch (zábava); služby klubov zdravia; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; produkcia filmov (nie reklamných); divadelná a hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; sprostredkovanie služieb v oblasti zábavy; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; kurzy telesného cvičenia; poskytovanie počítačových hier (online), informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu, prenájom športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov, reportérske služby; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41 tohto zoznamu.  
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Miláčikovo 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRIGON PRODUCTION, s.r.o.; Hríbová 9, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1058-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1058-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Typ Platba
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Typ Platba
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 26.04.2021 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 03.05.2021 Typ Doručené
6a Oznámenie k poplatkom 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 1058-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku