Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1058-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256528 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1058-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; nosiče zvukovo-obrazových nahrávok; audiovizuálne nahrávacie kompaktné disky.
35 - Reklama; tvorba reklamných filmov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; sprostredkovanie služieb v oblasti zábavy.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; komunikačné služby prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; spravodajské kancelárie.
41 - Tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; tvorba hudobných programov; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba divadelných predstavení; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; zvukové, filmové, video a televízne nahrávanie (služby); požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľské služby výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; kurzy telesného cvičenia; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Miláčikovo 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRIGON PRODUCTION, s.r.o.; Hríbová 9, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1058-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1058-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Typ Platba
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Typ Platba
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 26.04.2021 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 26.04.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o vrátenie poplatku 03.05.2021 Typ Doručené
6a Oznámenie k poplatkom 03.05.2021 Typ Doručené
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 26.05.2021 Typ Odoslané
8 výsledok rešerše 20.05.2021 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2021 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 01.06.2021 Typ Interné listy
12 Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1058-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku