Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 10566
(111)  Číslo ochrannej známky  97830 
(151)  Dátum zápisu  16.07.1943 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  10566 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.1943 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Elektrické káble s príslušenstvom, meracie prístroje a počítadlá.
09 - Elektrické káble s príslušenstvom, meracie prístroje a počítadlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.07.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AquaTrade, s. r. o.; Solivarská 1/A, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  133939 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  29. 12. 1947 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 01.12.2004 12/2004 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.02.2007 2/2007 PC3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2008 5/2008 PE3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2009 1/2009 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 08.01.2014 1/2014 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.04.2016 4/2016 TC3M
 
POZ 10566
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2000 600,00 SKK
F0021 Poplatok 30.03.2000 500,00 SKK
F0021 Poplatok 03.05.2000 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.02.2001 500,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.04.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.09.2003 3 000,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.08.2004 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.08.2004 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2006 600,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.03.2008 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2008 800,00 SKK 11.12.2008 800,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2008 800,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 21.10.2013 266,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2016 7,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 08.03.2016 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 10566
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiad. do OMPI o prevod Typ Odoslané
Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
Doklad o prevode Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi Typ Doručené
Vyjadrenie označenia Typ Doručené
vyžiadanie poplatku Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 06.09.1908 Typ Doručené
Osvedčenie 11.03.1993 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 11.03.1993 Typ Doručené
Plná moc 23.04.1993 Typ Doručené
p.na dodatok 10.11.1993 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 10.11.1993 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.1993 Typ Odoslané
Plná moc 20.12.1994 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.12.1994 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.1995 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.07.1995 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.09.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.10.1995 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.10.1995 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.1995 Typ Odoslané
Doklad o prevode 21.12.1995 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.01.1996 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.1996 Typ Platba
pokyn na zápis prevodu 12.02.1996 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 12.02.1996 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 12.02.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.10.1997 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.1997 Typ Platba
pokyn na zápis prevodu 28.11.1997 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.02.1998 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 06.02.1998 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 06.02.1998 Typ Platba
Urgencia 20.02.1998 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.1998 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 26.02.1998 Typ Odoslané
Urgencia 27.02.1998 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 01.04.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 04.12.1998 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 17.06.1999 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 21.07.1999 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2000 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2000 Typ Platba
Urgencia 03.03.2000 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 15.03.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 17.03.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 23.03.2000 Typ Doručené
Urgencia 31.03.2000 Typ Doručené
F0021 Poplatok 06.04.2000 Typ Platba
Plná moc 07.04.2000 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 26.04.2000 Typ Odoslané
pokyn na zápis záložného práva 04.05.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2000 Typ Odoslané
F0021 Poplatok 12.05.2000 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 09.02.2001 Typ Doručené
Žiad. do OMPI o prevod 21.02.2001 Typ Odoslané
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 21.02.2001 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 21.02.2001 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 28.02.2001 Typ Odoslané
vnútrospisový list 12.03.2001 Typ Interné listy
List z OMPI 02.04.2001 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 22.03.2002 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 18.04.2002 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 29.04.2002 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 23.07.2002 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 23.07.2002 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 08.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 16.07.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.07.2003 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.08.2003 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2003 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 29.09.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 01.12.2003 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2003 Typ Doručené
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 30.01.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.02.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 31.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.04.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 31.05.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.06.2004 Typ Doručené
Plná moc 27.07.2004 Typ Doručené
Plná moc 30.07.2004 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.08.2004 Typ Platba
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.08.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 29.09.2006 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.10.2006 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2006 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.11.2006 Typ Odoslané
Doklad o podniku/podnikateľovi 04.12.2006 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 21.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 05.03.2008 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.03.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2008 Typ Odoslané
Plná moc 20.06.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 20.06.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 11.07.2008 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2008 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 07.08.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.08.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 14.08.2008 Typ Doručené
Plná moc 14.08.2008 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2008 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 24.11.2008 Typ Odoslané
vnútrospisový list 02.12.2008 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.09.2013 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 23.10.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.03.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 04.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.03.2016 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2016 Typ Platba
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.03.2016 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 17.03.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 10566
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Křižík
ZPA KŘIŽÍK, a. s.
ZPA Prešov Trading s. r. o.
KŘIŽÍK, státní podnik v likvidaci
1 Prevod majiteľa 11.12.2006 TECHNOINVENT, s. r. o. KŘIŽÍK, a. s.
2 Prevod majiteľa 06.11.2008 AquaTrade, s. r. o. TECHNOINVENT, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2008 Regina Ivan, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.03.2016 AquaTrade, s. r. o. AquaTrade, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku