Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1054-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258423 
(151)  Dátum zápisu  20.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1054-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.05.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  38 - Poskytovanie diskusných fór online.
41 - Vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.15, 26.03.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Roche Slovensko, s.r.o.; Pribinova 7828/19, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 1054-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1054-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 16.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.05.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 26.05.2022 Typ Interné listy
POZ 1054-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku