Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1046-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1046-2021 
(220)  Application Date  15.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  23.06.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43 tohto zoznamu; kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations);televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou);poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami; marketing v rámci vydávania softvéru.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; zábava; akadémie (vzdelávanie); rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; produkcia filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie plesov; požičiavanie audioprístrojov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); hudobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby; organizovanie a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); koučovanie (školenie); tlmočenie; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie pomocou simulátorov; poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; distribúcia filmov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; vzdelávanie a kvalifikačné skúšky na pilotáž dronov; služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; služby osvetľovacích technikov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných); poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; prenájom trenažérov; maľovanie na tvár.
43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; prenájom osvetľovacích zariadení; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ALTHANDEL 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mereš Branislav, Ing., PhD.; Lipová 4, 935 21 Tlmače 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 BA3M
 
POZ 1046-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1046-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2021 Type Sent document
5 výsledok rešerše 12.05.2021 Type Internal Letter
6 Odpoveď na správu úradu 27.05.2021 Type Delivered
6a Plná moc 27.05.2021 Type Delivered
6b Sprievodný list 27.05.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 28.05.2021 Type Internal Letter
8 Doplnenie materiálov 04.06.2021 Type Delivered
8a Plná moc 04.06.2021 Type Delivered
POZ 1046-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku