Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1046-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  207339 
(151)  Dátum zápisu  05.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1046-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové stavebné materiály; zámočnícke a klampiarske kovové potreby; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
11 - Sanitárske zariadenia; vane; sprchovacie kúty; záchodové splachovacie zariadenia; záchody; záchodové dosky; bidety; umývadlá; zariadenia na distribúciu vody; zariadenia na vykurovanie; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
17 - Plastové rozvody vody; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
19 - Nekovové stavebné materiály; dlažba s výnimkou kovovej; nekovové obklady ako stavebné prvky; polospracované drevo; stavebné výrobky z plastových materiálov; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
20 - Nábytok kúpeľňový, kovový a kempingový; zrkadlá samostatné aj ako súčasť bytového zariadenia; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
21 - Kúpeľňové plastové doplnky zahrnuté v tejto triede; obklady podláh s výnimkou keramických; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
27 - Kúpeľňové koberce; linoleá; rohože; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; všetky uvedené služby výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
37 - Inštalačné služby v stavebníctve; opravárske služby v stavebníctve; všetky uvedené služby výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
42 - Projekčná činnosť; všetky uvedené služby výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.09.14, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GIENGER spol. s r.o.; Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  12.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.12.2014 12/2014 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 PC3M
7 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1046-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.05.2002 5 600,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.09.2003 800,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.06.2004 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2012 248,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.08.2014 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.08.2014 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.08.2014 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1046-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.02.2002 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.05.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.03.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 26.03.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.03.2003 Typ Interné listy
Námietka proti zápisu - FAX 03.09.2003 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.09.2003 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.09.2003 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.10.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.11.2003 Typ Doručené
všeobecný referátnik 27.11.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2004 Typ Doručené
Oznámenie 22.03.2004 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.03.2004 Typ Odoslané
Oznámenie 29.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.04.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.04.2004 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.06.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.06.2004 Typ Platba
Oznámenie 05.08.2004 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 19.08.2004 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 30.09.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.10.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 02.07.2014 Typ Doručené
Plná moc 02.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 02.07.2014 Typ Doručené
Plná moc 02.07.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 1046-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.10.2014 GIENGER BOHEMIA, s.r.o. KNORR - vybavení koupelen, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.10.2014 GIENGER BOHEMIA, s.r.o. GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
3 Prevod majiteľa 27.10.2014 GIENGER spol. s r.o. GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2014 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing. LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku