Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1045-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1045-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43; kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo;poradenstvo pri riadení podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations);televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov;online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja;optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby;aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou);poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami;vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami; marketing v rámci vydávania softvéru.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; zábava; akadémie (vzdelávanie); rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia;vyučovanie; produkcia filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov;divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie plesov; požičiavanie audioprístrojov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); hudobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby; organizovanie a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); koučovanie (školenie); tlmočenie;odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou;skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie pomocou simulátorov;poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; distribúcia filmov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; vzdelávanie a kvalifikačné skúšky na pilotáž dronov; služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; služby osvetľovacích technikov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných); poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; prenájom trenažérov; maľovanie na tvár.
43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných stavieb*; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; prenájom osvetľovacích zariadení; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  16.01.01, 16.01.04, 26.11.10, 26.07.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mereš Branislav, Ing., PhD.; Lipová 4, 935 21 Tlmače 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1045-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1045-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 15.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1045-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku