Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1044-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  206244 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1044-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  1003223 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.01.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  BX 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.09.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické prípravky na priemyselné účely; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; chemické ochranné prípravky na predmety zo skla, porcelánu, hliny a kameniny, keramické nádoby a iný kuchynský riad; chemické prípravky na zabránenie matnenia kuchynského riadu a predmetov zo skla, pokiaľ nie sú uvedené v iných triedach; všetky uvedené tovary s alebo bez dezinfekčných vlastností.
03 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie a umývanie riadu v pevnej, kvapalnej alebo gélovej forme; prípravky na leštenie kuchynských a sklenených predmetov; prípravky na ochranu predmetov z porcelánu, hliny a kameniny, keramických nádob a kuchynského riadu do umývačiek riadu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PROTECTOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reckitt Benckiser Finish B.V.; Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  12.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.09.2003 9/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.02.2007 2/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2016 7/2016 PC3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1044-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.12.2006 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2016 13,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1044-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2002 Typ Platba
Doklad o práve prednosti 02.05.2002 Typ Doručené
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.05.2002 Typ Odoslané
Plná moc 10.05.2002 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.02.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.02.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.06.2003 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 01.07.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.07.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 18.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.02.2004 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 19.04.2004 Typ Doručené
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 30.04.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
Plná moc 27.11.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.01.2012 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.01.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.04.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 26.04.2016 Typ Doručené
Doklad o prevode 26.04.2016 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2016 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 1044-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2006 Reckitt Benckiser N. V. Reckitt Benckiser N. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.02.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Prevod majiteľa 01.06.2016 Reckitt Benckiser Finish B.V. Reckitt Benckiser N. V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.06.2016 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku