Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1043-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  206431 
(151)  Dátum zápisu  08.06.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1043-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.09.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 20, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kľúče, kovové polotovary na výrobu kľúčov, kovové zámky neelektrické, zámkové systémy a ich kľúče, visacie zámky, cylindrické vložky do zámkov a ich kľúče, mechanické zabezpečovacie zariadenia, krúžky z obyčajných kovov na kľúče, západky, bezpečnostné schránky, pánty, závesy, kovové závory, kovové brány, drôty z obyčajných kovov, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové okná, dverové zástrčky a zarážky z kovu, klopadlá, kovové kolíky, stavebné kovania, kovania na dvere, okná, kovania na nábytok, neelektrické otvárače a zatvárače dverí, pokladničky, kovové poštové schránky, kovové identifikačné štítky, drobný železiarsky tovar, obyčajné kovy surové alebo ako polotovary, trezory.
07 - Stroje na výrobu kľúčov, stroje na profilovanie a kopírovanie kľúčov.
20 - Zámky s výnimkou kovových a elektrických, nekovové kľúče, nekovové zámky na vozidlá, nekovové závory, nekovový spojovací materiál, nekovové pánty, závesy a kovania, nekovové poštové schránky, vývesné štíty z dreva alebo plastov, vešiaky na kľúče, vystavovacie a prezentačné stojany a pútače.
40 - Lisovanie kľúčov, kopírovanie kľúčov, zhotovovanie kópií kľúčov, predovšetkým zhotovovanie kópií kľúčov kopírovacím frézovaním, úprava a spracovanie hrubých kľúčov ako polotovarov, sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CEA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kalmár Richard, Mgr.; Osuského 46, 851 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  12.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2003 7/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 08.09.2004 9/2004 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1043-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2002 3 800,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.10.2003 800,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.04.2004 500,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 04.05.2012 149,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2012 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1043-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 12.04.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.05.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 04.02.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.04.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.04.2003 Typ Interné listy
Námietka proti zápisu - FAX 01.10.2003 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.10.2003 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.10.2003 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 14.10.2003 Typ Odoslané
Plná moc 13.11.2003 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 14.11.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.01.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.03.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.04.2004 Typ Platba
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 07.05.2004 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 12.05.2004 Typ Doručené
Oznámenie 13.05.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.05.2004 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 18.05.2004 Typ Odoslané
Oznámenie 27.05.2004 Typ Doručené
Oznámenie 27.05.2004 Typ Doručené
pokyn na zápis po zverejnení 31.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 12.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 19.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Doručené
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie 13.07.2012 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 17.07.2012 Typ Odoslané
Plná moc 23.07.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 20.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1043-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2012 Kalmár Richard, Mgr. Kalmár Richard
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku