Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1042
(111)  Číslo ochrannej známky  95273 
(151)  Dátum zápisu  08.04.1922 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1042 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.1922 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Lekárnické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Agapurin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zentiva, a. s.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  269111 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  11. 11. 1996; 10. 04. 2001; 07. 05. 2003; 31. 03. 2005; 27. 02. 2007; 20. 03. 2007; 08. 12. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AM; AT; AZ; BA; BG; BX; BY; DE; FR; GE; HR; HU; CH; KZ; LT; LV; MD; MK; PL; RO; RU; SG; SI; TM; TR; UA; UZ; VN; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Medzinárodne zapísané ochranné známky 11.09.2001 9/2001 XA3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.07.2002 7/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.10.2003 10/2003 XA3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.09.2004 9/2004 TC3M
6 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.08.2005 8/2005 XA3M
7 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.09.2007 9/2007 XA3M
8 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.11.2007 11/2007 XA3M
9 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
10 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.06.2012 6/2012 XA3M
11 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
12 Obnovené ochranné známky 11.05.2022 9/2022 ND3M
 
POZ 1042
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 08.01.2001 100,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 20.03.2001 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 20.04.2001 1 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 3 000,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 06.08.2002 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 24.10.2002 500,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 26.11.2002 500,00 SKK
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 22.04.2003 2 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2004 200,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.05.2004 500,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 05.04.2005 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 27.02.2007 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 23.03.2007 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 12.12.2011 33,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2012 132,50 EUR
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 15.06.2012 33,00 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 02.04.2013 66,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2013 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.04.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1042
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiad. do OMPI o územné rozšírenie Typ Odoslané
Žiad. do OMPI o prevod Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
všeobecný referátnik Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Plná moc 08.03.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.1994 Typ Platba
p.na dodatok 04.09.1995 Typ Interné listy
Licenčná zmluva 13.10.1995 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.1996 Typ Odoslané
F0021 Poplatok 13.02.1996 Typ Platba
Žiadosť o územné rozšírenie 11.03.1996 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 26.03.1996 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 15.04.1996 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 08.10.1996 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 08.10.1996 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 05.11.1996 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 05.11.1996 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 23.01.1997 Typ Doručené
p.na dodatok 29.01.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 07.04.1997 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 30.05.1997 Typ Doručené
Žiad. do OMPI o prevod 04.06.1997 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 04.06.1997 Typ Odoslané
List z OMPI 30.09.1997 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 03.10.1997 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 10.10.1997 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 31.10.1997 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 01.12.1997 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 14.04.1998 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 29.05.1998 Typ Doručené
Žiadosť o výpis z reg. OZ 03.01.2001 Typ Doručené
p.na vyhotovenie výpisu z registra O 11.01.2001 Typ Interné listy
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 11.01.2001 Typ Platba
Licenčná zmluva 19.03.2001 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 19.03.2001 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.03.2001 Typ Platba
Žiadosť o územné rozšírenie 10.04.2001 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 26.04.2001 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o licenciu 10.05.2001 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 11.05.2001 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 11.05.2001 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 11.05.2001 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.05.2001 Typ Doručené
Avízo o platbe CHF 24.05.2001 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o licenciu 28.05.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 13.06.2001 Typ Doručené
Žiadosť o vrátenie poplatku 20.06.2001 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 21.06.2001 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 26.06.2001 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania o ……….. (§ 39 ods. 4 zákona č.55/1997+577/2001Z.z.) 02.10.2001 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 20.11.2001 Typ Odoslané
vnútrospisový list 30.11.2001 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 08.04.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.04.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.07.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.07.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 31.07.2002 Typ Odoslané
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.08.2002 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 14.08.2002 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 14.08.2002 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 14.08.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2002 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 28.10.2002 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 31.10.2002 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 31.10.2002 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 31.10.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.11.2002 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.12.2002 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 02.12.2002 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 02.12.2002 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.12.2002 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 11.12.2002 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 05.02.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 17.04.2003 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 28.04.2003 Typ Doručené
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 29.04.2003 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o obnovu 05.05.2003 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 02.07.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.07.2003 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 14.07.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 25.05.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 28.05.2004 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.06.2004 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.06.2004 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 24.06.2004 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 24.06.2004 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 24.06.2004 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 06.07.2004 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.07.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 31.03.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 07.04.2005 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 22.04.2005 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 22.04.2005 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 22.04.2005 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 08.06.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 09.06.2005 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 27.02.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 07.03.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 13.03.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 13.03.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 13.03.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 20.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 27.03.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 05.04.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 05.04.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 09.07.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 17.07.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 27.08.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 31.08.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 08.12.2011 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 14.12.2011 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.01.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.01.2012 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 26.01.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 26.01.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 26.01.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 26.03.2012 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 03.04.2012 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 06.04.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o územné rozšírenie 14.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 19.06.2012 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 02.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 02.08.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.08.2012 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 07.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 19.03.2013 Typ Doručené
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 05.04.2013 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o obnovu 18.04.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 18.04.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 19.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Platba
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 27.06.2013 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.07.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 20.01.2015 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 16.10.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 31.03.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmena mena/adresy majiteľa MOZ 16.03.2023 Typ Doručené
POZ 1042
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Slovakofarma, štátny podnik
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.04.2002 SLOVAKOFARMA, a. s. SLOVAKOFARMA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2004 Zentiva, a. s. SLOVAKOFARMA, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.06.2013 Zentiva, a. s. Zentiva, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku