Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1040-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236545 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1040-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.06.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Účtovníctvo; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; príprava miezd a výplatných listín; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava a vyhotovenie daňových priznaní. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.16, 03.07.24, 27.05.12, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.04, 03.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jugášová Jana; Požiarna 1637/1, 020 01 Púchov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1040-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.06.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1040-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 11.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.07.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.07.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 05.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1040-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku