Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1039-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  236501 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.06.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1039-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 09, 11, 12, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Ručné nástroje a náradie pre bicykle, najmä kľúče, kliešte, skrutkovače a nitovače reťazí.
09 - Rýchlomery; tachometre; blikavé svetlá; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné prilby; okuliare; puzdrá na okuliare; šnúrky na okuliare; tlakomery (manometre); tlakomery na ventily; navigačné satelitné prístroje.
11 - Bicyklové svetlá a svietidlá.
12 - Bicykle a ich súčasti, akými sú najmä rámy, riadidlá, sedadlá, kolesá, pneumatiky, blatníky, brzdy, ozubené kolesá a súkolesia, reťaze, zvončeky, tlmiče; stojany na bicykle; bicyklové pumpy; batožinové nosiče a košíky na bicykle; detské sedačky na bicykle, návleky na batohy a brašne pre cyklistov; rukoväte na bicykle; omotávky a zátky na volanty bicyklov; pásky do ráfikov bicyklov; tašky a brašne na upevnenie na bicykel.
21 - Fľaše pre cyklistov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KLS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, Veľké Orvište 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1130291 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  31. 05. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.03.2014 3/2014 XA3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2015 10/2015 PD3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.09.2017 9/2017 PD3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 27.01.2021 2/2021 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 23.02.2022 4/2022 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
14 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
 
POZ 1039-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.07.2011 231,50 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 07.07.2011 99,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.01.2012 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.01.2012 16,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2012 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2012 16,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2012 27,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 17.12.2012 17,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.06.2013 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2013 27,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2015 8,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.11.2015 3,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.07.2017 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.10.2018 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.12.2020 10,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.04.2021 86,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.11.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 80,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1039-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 20.06.2011 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 22.06.2011 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.06.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.2011 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.06.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 07.07.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 07.07.2011 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.07.2011 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2011 Typ Platba
výsledok rešerše 13.07.2011 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.07.2011 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.07.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.08.2011 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 11.08.2011 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 16.09.2011 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 19.09.2011 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.09.2011 Typ Doručené
Žiadosť o prerušenie v konania 18.11.2011 Typ Doručené
Žiadosť o prerušenie v konania 21.11.2011 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.11.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.12.2011 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 27.12.2011 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 11.01.2012 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.01.2012 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 19.01.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2012 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.01.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 19.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2012 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.03.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 04.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 17.05.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
sprievodný list do OMPI 24.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 24.05.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 24.05.2012 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.05.2012 Typ Platba
List z OMPI 25.06.2012 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 17.08.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 31.08.2012 Typ Doručené
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 17.09.2012 Typ Doručené
Podanie rozkladu 19.09.2012 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 20.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.10.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 08.10.2012 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 15.10.2012 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 17.10.2012 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 18.10.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 24.10.2012 Typ Odoslané
predkladacia správa k rozkladu 25.10.2012 Typ Interné listy
Oznámenie o dočasnom stave MOZ 29.10.2012 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.11.2012 Typ Odoslané
Plná moc 30.11.2012 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 12.12.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 13.12.2012 Typ Odoslané
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.12.2012 Typ Platba
List z OMPI 20.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o prevod 20.12.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 21.12.2012 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 22.02.2013 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 11.04.2013 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 11.04.2013 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 11.04.2013 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 16.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.04.2013 Typ Doručené
Doklad o prevode 23.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2013 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.06.2013 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 19.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 25.07.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 25.07.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 26.07.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2013 Typ Interné listy
Notifikácia z OMPI 23.09.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 17.04.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 05.06.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 13.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 13.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 14.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 14.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.08.2015 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.09.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.11.2015 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.11.2015 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.12.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.07.2017 Typ Doručené
Generálna plná moc 17.07.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 17.07.2017 Typ Doručené
Generálna plná moc 17.07.2017 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.07.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.07.2017 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 20.07.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.10.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.10.2018 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.10.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 17.10.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.10.2018 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 11.12.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.12.2020 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.12.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.12.2020 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 21.12.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 13.04.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.05.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 24.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 24.11.2021 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.11.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 29.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.02.2022 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 02.02.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 14.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 09.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
POZ 1039-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 KELLYS BICYCLES s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
2 Prevod majiteľa 11.12.2012 Divinec Peter, Ing. KELLYS BICYCLES s.r.o.
3 Prevod prihlasovatela 18.07.2013 KELLYS BICYCLES s.r.o. Divinec Peter, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
5 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2017 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku