Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1037-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256526 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1037-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; audiovizuálne vyučovacie prístroje; nosiče zvukových nahrávok; korekčné šošovky (optika); objektívy (optika); telefónne slúchadlá; telekomunikačné vysielače; audiovizuálne prijímače; hologramy; prístroje na vnútornú komunikáciu; optické lampy; šošovky (optika); zväčšovacie sklá (optika); okuliare; okuliarové šošovky; výrobky očnej optiky; zrkadlá (optika); rámy na okuliare; optické prístroje a nástroje; optické sklo; počítače; nahraté počítačové programy; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače; prenosné multimediálne prehrávače; kreslené filmy; nabíjačky batérií; rádiá; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; telegrafy (prístroje); telegrafné drôty; stožiare bezdrôtových antén; telefónne mikrofóny; vysielače (telekomunikácie); hlasovacie zariadenia; exponované filmy; registračné pokladnice; kontaktné šošovky; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); exponované kinematografické filmy; optické vlákna; telefónne drôty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; magnetické nosiče údajov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; videokamery; elektronické vreckové slovníky; notebooky (prenosné počítače); slnečné okuliare; video displeje; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; nahratý softvér na počítačové hry; slúchadlá; rádiové pejdžre; satelitné navigačné prístroje; DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); šnúrky na mobilné telefóny; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; tablety (prenosné počítače); 3D okuliare; elektrické adaptéry; počítačový hardvér; mobilné telefóny; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie "selfie"; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; smart prstene; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty; vzdelávacie roboty; bezpečnostné monitorovacie roboty; vreckové počítače (PDA); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; zameriavače satelitného signálu; počítače typu "tenký klient"; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný); telekomunikačné prístroje zabudované v bižutérii; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; displeje na nosenie na tele alebo na odeve; rukavice na virtuálnu realitu; polohovacie zariadenia trackball (periférne zariadenia počítačov); sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov; teleprezentačné roboty; sťahovateľný softvér na počítačové hry; opierky na notebooky; bezdrôtové komunikačné slúchadlá; sťahovateľné kryptografické kľúče na operácie s kryptomenou; sťahovateľné elektronické peňaženky; terminály na platbu kartou; prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; bezdrôtové smerovače (routery); telefónne ústredne; monitorovacie počítačové programy; nahraté počítačové obslužné programy; sťahovateľné počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát.
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihy; fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové fólie a vrecká na balenie; brožúry; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; časopisy (periodiká); kalendáre; písacie súpravy (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); fotokopírovacie služby; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; cielený marketing; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby; služby telefónnych ústrední.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; nehnuteľnosti (služby); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; finančný lízing; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronické peňaženky (platobné služby).
37 - Inštalácie a opravy telefónov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; nabíjanie mobilných telefónov.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; posielanie telegramov; telegrafné služby; telegrafická komunikácia; telefonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; online posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); prenájom smartfónov; telefónne telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom predplatených telefónnych volacích kariet; prenos krátkych a textových SMS správ a obrázkov medzi mobilnými telekomunikačnými zariadeniami.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); distribúcia filmov.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; predpovede počasia; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; odblokovanie mobilných telefónov; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu; vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; výskum v oblasti telekomunikačných technológií; autentifikácia používateľov technológiami pre transakcie elektronického obchodu; autentifikácia používateľov technológiami jednotného prihlasovania do viacerých online softvérových aplikácií súčasne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.14, 26.04.22, 27.05.19, 02.09.01, 27.05.24, 27.05.15, 26.04.09, 26.13.01, 29.01.01, 26.04.08 
(540) Vyjadrenie