Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1035-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238641 
(151)  Dátum zápisu  13.11.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1035-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  15 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  15 - Hudobné nástroje; gitary; husle; kontrabanty; violy; struny na hudobné nástroje; puzdrá na hudobné nástroje; ladičky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.01, 27.05.04, 27.05.22, 27.03.15, 24.15.21, 26.11.13, 27.99.04, 27.99.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DOWINA , s.r.o; Medená 16, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1616565 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  28. 06. 2021 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2014 08/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2015 01/2015 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 29.09.2021 18/2021 QB3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 27.10.2021 20/2021 XA3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33371356 1 Maťo Marinová Erika výlučná 08.09.2021 platná
 
POZ 1035-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1035-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.06.2014 Typ Platba
3 výsledok rešerše 17.06.2014 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 17.06.2014 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2014 Typ Odoslané
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 28.06.2021 Typ Doručené
6a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.06.2021 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 20.07.2021 Typ Odoslané
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.08.2021 Typ Platba
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 04.08.2021 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 04.08.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 18.08.2021 Typ Doručené
11a Licenčná zmluva 18.08.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 19.08.2021 Typ Odoslané
13 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.08.2021 Typ Platba
14 Doplnenie materiálov 07.09.2021 Typ Doručené
14a Licenčná zmluva 07.09.2021 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2021 Typ Odoslané
16 Notifikácia z OMPI 07.10.2021 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 19.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1035-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku