Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1034-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234191 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1034-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie; magnetické a optické nosiče údajov; nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nahrávok; elektronické nosiče záznamov; DVD disky; CD disky; záznamové disky; magnetické disky; optické disky; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; videokazety; počítače; notebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; prístroje a nástroje fotografické; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy (periodiká); noviny; periodická a neperiodická tlač; tlačoviny; osvedčenia; brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty; katalógy; ročenky; tlačené manuály; letáky; kalendáre; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; papiernický tovar; obálky na dokumenty (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; predmety z kartónu; albumy; atlasy; tlačené fotografie; tlačivá; tlačené formuláre; grafické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zaraďovače); papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; papierové propagačné materiály; etikety s výnimkou textilných; pečiatky (s adresnými údajmi); pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby (papier, písacie potreby); písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); rezačky na papier (kancelárske potreby); lepiace papierové štítky; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek tovarov a tlačovín na reklamné účely; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym programom (vyhľadávanie sponzorov); obchodné služby pri poskytovaní sponzorskej podpory televíznym reklamám (vyhľadávanie sponzorov); obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41 a 42; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, novinami, CD a DVD diskami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom zahrnutým v triedach 9 a 16; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne; komerčné informačné kancelárie.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín; počítačová komunikácia; telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské agentúry; spravodajské služby; tlačové kancelárie; rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania prostredníctvom internetu alebo satelitu; šírenie elektronických novín, časopisov, kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; online vydávanie časopisov, novín a kníh; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); prekladateľské služby; posunková reč (tlmočenie); prenájom dekorácií; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; organizovanie stávkových hier; zábava, pobavenie, obveselenie; služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; modelingové služby pre umelcov; tvorba videofilmov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov; aktualizovanie a inštalácia počítačových programov; návrh, vývoj a tvorba a programovanie počítačových programov a počítačových systémov, najmä pre internetové, intranetové a iné sieťové aplikácie, pre servery, serverové stanice vrátane ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh, vývoj, tvorba a programovanie databáz, dátových systémov a dátových aplikácií vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, aktualizácie a údržby; návrh, vývoj a tvorba internetových a/alebo intranetových počítačových stránok a násteniek vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové a/alebo intranetové počítačové stránky, nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo; kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EVA HRIEŠNE DOBRÁ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 4/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 3/2019 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 8/2019 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1034-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.07.2012 215,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2019 15,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2019 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.07.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.09.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1034-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.06.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.06.2012 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.06.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.06.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.07.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 01.08.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.08.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.08.2012 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 03.09.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.10.2021 Typ Doručené
POZ 1034-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.01.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku