Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1034-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231487 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1034-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.06.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Voskovaný papier; výrobky z papiera a kartónu, najmä škatule na ukladanie potravín a jedál; papierové a umelohmotné karty, kartotečné lístky, obaly (papiernické výrobky); papierové obaly na mliečne výrobky; fotografie; plagáty; tlačoviny najmä časopisy, brožúry a reklamné letáky.
29 - Mlieko; smotana; mliečne výrobky a nápoje patriace do triedy 29; jogurty; maslo; syry; nátierky a dezerty patriace do triedy 29; konzervované šampiňóny; ovocné šaláty, kompóty a džemy; mrazené ovocie, polievky; zeleninové šaláty; zelenina konzervovaná, nakladaná, sušená a varená; ovocie konzervované a zavarené.
30 - Chladené a čerstvé nápoje pripravované na základe kávy, kakaa alebo čokolády, kávovinové, kakaové a čokoládové príchute; cestoviny; müsli; pudingy; sušienky; omáčky na ochutenie; korenie; mrazené mliečne výrobky; zmrzlina. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Krajánek 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Milkin a. s.; Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9, Kyje; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bačík Kvetoslav, Ing.; SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
 
POZ 1034-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1034-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.06.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.06.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.07.2011 Typ Interné listy
5 Plná moc 08.07.2011 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 27.07.2011 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.07.2011 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.10.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
POZ 1034-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku