Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1033
(111)  Číslo ochrannej známky  93316 
(151)  Dátum zápisu  17.01.1927 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.01.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1033 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.01.1927 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Dietetické a liečivé prostriedky pevné, tekuté, kryštálové, tablety, pilulky na vnútornú a vonkajšiu aplikáciu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Acylcofin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zentiva, a. s.; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  273183 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  11. 11. 1996; 26. 08. 2003 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; AZ; BA; BX; DE; FR; HR; HU; CH; MK; RO; SI; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Medzinárodne zapísané ochranné známky 08.01.2004 1/2004 XA3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.05.2005 5/2005 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2007 3/2007 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2017 4/2017 ND3M
 
POZ 1033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 17.06.2003 2 000,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 24.06.2003 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2005 200,00 SKK
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 21.04.2006 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2006 3 000,00 SKK
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 02.04.2013 66,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.11.2016 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1033
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiad. do OMPI o územné rozšírenie Typ Odoslané
Žiad. do OMPI o prevod Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) Typ Doručené
Sprievodný list Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
Plná moc 08.03.1994 Typ Doručené
p.na dodatok 11.09.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o územné rozšírenie 11.03.1996 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.1996 Typ Odoslané
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 12.09.1996 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.10.1996 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 08.10.1996 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 05.11.1996 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 03.01.1997 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 23.01.1997 Typ Doručené
p.na dodatok 29.01.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 07.04.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 22.04.1997 Typ Doručené
Doklad 06.05.1997 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 13.05.1997 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 30.05.1997 Typ Doručené
Žiad. do OMPI o prevod 04.06.1997 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 04.06.1997 Typ Odoslané
List z OMPI 30.09.1997 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 03.10.1997 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 10.10.1997 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 31.10.1997 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 01.12.1997 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 14.04.1998 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 29.05.1998 Typ Doručené
pokyn na obnovu zápisu 15.10.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 04.06.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 04.06.2003 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.07.2003 Typ Platba
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 01.07.2003 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 08.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 08.07.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 08.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obnovu 18.08.2003 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 19.08.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 19.08.2003 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 22.09.2003 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 16.10.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.03.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.04.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.04.2006 Typ Doručené
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 04.05.2006 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.05.2006 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 17.05.2006 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 02.06.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 02.06.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.06.2006 Typ Odoslané
List z OMPI 07.09.2006 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2006 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 14.02.2007 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 19.03.2013 Typ Doručené
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 05.04.2013 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o obnovu 07.06.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 10.06.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 14.06.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.07.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 13.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2016 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 15.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 02.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu 16.10.2020 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmena mena/adresy majiteľa MOZ 16.03.2023 Typ Doručené
POZ 1033
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa SPOFA, s. p. koncern
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.03.2005 Zentiva, a. s. SLOVAKOFARMA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.06.2013 Zentiva, a. s. Zentiva, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku