Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1029-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233789 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1029-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace krémy na pokožku, kozmetické ceruzky, ceruzky na obočie, čistiace mlieka na toaletné účely, čistiace prípravky, depilačné prípravky, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, epilačné prípravky, esenciálne oleje, esencie patriace do triedy 3, éterické oleje, farbivá na toaletné účely, prípravky na odstraňovanie farby, prípravky na holenie, kolínske vody, kozmetické prípravky, kozmetické prípravky na zoštíhlenie, kozmetické krémy, kozmetické prípravky do kúpeľa, kozmetické prípravky na obočie, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, laky na nechty, ozdoby na nechty, lesky na pery, leštiace prípravky na nechty, líčidlá, prípravky na líčenie, prípravky na odstraňovanie líčidiel, mejkap, kozmetické prípravky na mihalnice, medicinálne mydlá, mydlá, obrúsky napustené pleťovými vodami, odfarbovače, odlakovače, oleje na kozmetické a toaletné účely, opaľovacie prípravky (kozmetické), parfumovaná voda; peroxid vodíka na kozmetické účely, prípravky na čistenie zubov a umelých zubov, púder, rúže, skrášľovacie masky, šampóny, špirála na riasy, maskara, tampóny z vaty na kozmetické použitie, toaletné prípravky, toaletné vody, pleťové vody, pleťové masky, umelé mihalnice, umelé nechty, ústne vody, nie na lekárske účely, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na kozmetické účely, vlasové vody, farbivá alebo tónovače na vlasy, voňavkárske výrobky, vosk depilačný.
05 - Absorpčné tampóny, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky, bahno na kúpele, chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, hojivé náplasti, hygienické vložky, menštruačné vložky, obväzy s výnimkou obväzov patriacich do triedy 10, plachty a tkaniny na lekárske účely, soli na lekárske účely, farmaceutické prípravky, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeutické prípravky do kúpeľa, prípravky do perličkových kúpeľov, liečivé kúpeľové soli, soli do minerálnych kúpeľov, liečivá na ľudskú potrebu, teplé zábaly, protireumatické náramky, soli minerálnych vôd, minerálne soli, bylinkové čaje na lekárske použitie, dietetické látky na lekárske účely, dietetické potraviny na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, liečivé čaje, vonné soli, tyčinky proti bradaviciam.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov na balenie, umelecké diela patriace do triedy 16, darčekové a dekoratívne predmety z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov patriace do triedy 16.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetikou, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, reklamné agentúry, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, odhady v oblasti podnikania, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, sekretárske služby, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 44.
41 - Kluby zdravia (telesné cvičenia), služby na oddych a rekreáciu, prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie bazénov, telesné cvičenia, výcvik, služby v kempingoch so športovým programov, výchovno-zábavné klubové služby, informácie o možnosti rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, obveselenie, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie živých vystúpení, služby prázdninových táborov (zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby.
44 - Kadernícke salóny, kozmetické služby, salóny krásy, manikúra, fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, akvaterapia, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu, lekárske služby, masáže, ošetrovateľské služby, zotavovne, poskytovanie doplnkových zdravotníckych služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sanatória, verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť, perličkové kúpele. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 26.04.05, 26.04.24, 27.05.10, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ruščák Radko, Ing.; Starozagorská 6, 040 23 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 9/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 2/2013 FG3M
 
POZ 1029-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.07.2012 215,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1029-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 22.06.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.06.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 20.07.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 20.07.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.10.2021 Typ Doručené
POZ 1029-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku