Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1026-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1026-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Kazety na tlačiarenské matrice; tlačiarenské valce; farbiace zariadenia tlačiarenských strojov; tlačiarenské stroje; tlačiarenské valce (časti tlačiarenských strojov); tlačiarenské posúvače papiera; 3D tlačiarne; priemyselné atramentové tlačiarne.
09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítače a periférne zariadenia počítačov; registračné pokladnice, počítacie zariadenia; počítačové pamäte; počítače; telefónne prístroje; počítačové klávesnice; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); faxy; počítačové rozhrania; mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; diskové mechaniky počítačov; notebooky (prenosné počítače); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; slúchadlá; USB kľúče; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; opierky na notebooky; bezdrôtové komunikačné slúchadlá; terminály na platbu kartou.
35 - Kancelárske práce; fotokopírovacie služby; správa počítačových súborov; subdodávateľské služby (obchodné služby); záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch.
42 - Kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; požičiavanie počítačového softvéru obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; odblokovanie mobilných telefónov; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.11.08, 27.05.11, 29.01.04, 27.05.03, 27.05.02, 27.01.08, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SIMMONS Slovakia, s.r.o.; Nám. 1. mája 25, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1026-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1026-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 14.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1026-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku