Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1025-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1025-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.05.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Oceľové pierka; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kancelárske štipce; spony na perá; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); strieborný papier; ceruzky; noviny; periodiká; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); podložky pod pivové poháre; lístky; tlačiarenské štočky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; zošity; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; priesvitný papier (pauzovací); typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový papier; papier do záznamových zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, príložníky; kartotékové lístky; hárky papiera; lepenkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; spevníky; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; knihy; rysovacie kružidlá; zásuvky na spisy; papierové kornúty; tuhy do ceruziek (náplne); obaly (papiernický tovar); násady na ceruzky; mechanické ceruzky; obtlačky; obálky (papiernický tovar); baliaci papier; hroty pier; puzdrá na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske potreby); farbiace pásky; fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; zemské glóbusy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; listový papier; ťažidlo na papiere; brožované knihy; paragóny; papierové vreckovky; papierové obrusy; kancelárske sponky; záložky do kníh; papierové pečate; papiernický tovar; pastelky; dosky na spisy; plniace perá; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; podložky na písanie; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; nože na papier (otvárače listov); strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); násadky na perá; papierové utierky; samolepky (papiernický tovar); obežníky; písacie nástroje; značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar).
25 - Obuv; baretky; čiapky; šilty; opasky (časti odevov); svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie); kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; vesty; športové tričká, dresy; papuče; pyžamá; uniformy; bundy; saká; topánky; športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing; telemarketingové služby; obchodné sprostredkovateľské služby; prenájom bilbordov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama).
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou.
45 - Arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; vypracovávanie právnych dokumentov; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); právny dohľad; organizovanie politických zhromaždení; audity dodržiavania predpisov; audity dodržiavania právnych predpisov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 26.04.98, 26.04.16, 01.17.11, 01.17.13, 27.05.03, 27.05.24, 27.07.11, 29.01.01, 01.17.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Biela a červená. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šalitroš Radomír, Ing.; Vietnamská 16765/45A, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o.; Kováčska 229/28, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 1025-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1025-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.05.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.05.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.05.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 18.05.2020 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 18.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.05.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.06.2020 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.06.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.06.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.08.2020 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 27.08.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 26.10.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2021 Typ Interné listy
POZ 1025-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku