Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1025-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234861 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1025-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov nezahrnuté v iných triedach.
35 - Personálne poradenstvo, výber zamestnancov pomocou psychologických testov, komerčné informačné kancelárie, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, prepisovanie, reprografia dokumentov, spracovanie textov, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklama on-line na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch a priestorov, lepenie plagátov, štatistické informácie, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), marketingové štúdie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovateľne práce, sprostredkovanie obchodu s tovarom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), podpora predaja (pre tretie osoby), rozširovanie vzoriek tovarov, predvádzanie tovaru, informácie o móde v oblasti organizovania módnych prehliadok na účely podpory predaja, sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu.
41 - Vzdelávanie, akadémie (vzdelávanie), vyučovanie, školenia, korešpondenčné kurzy, diaľkové štúdium, výcvik a tréning riadiacich a manažérskych zručností, skúšanie a preskúšavanie riadiacich a manažérskych zručností, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie školení, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módne agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života, vydávanie kníh, príručiek a slovníkov, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín, vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie zborníkov, výcvik, zverejňovanie textov s výnimkou reklamných, pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), reportérske služby, informácie o móde v oblasti organizovania módnych prehliadok na zábavné účely, prekladateľské a tlmočnícke služby.
42 - Meteorologické informácie, predpovede počasia, informácie o móde v oblasti módneho dizajnérstva, módne dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselné dizajnérstvo, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecké dizajnérstvo, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, zhotovovanie kópií počítačových programov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.07.01, 27.05.15, 29.01.01, 25.05.01, 24.15.13, 01.03.02, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, oranžová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Metalclean s.r.o.; Sokolovská 2, Levice 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan; Švermova 1820/21, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2019 7/2019 PC3M
 
POZ 1025-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.07.2012 182,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2019 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.05.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1025-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 22.06.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.06.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.06.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.06.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.07.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 05.12.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.01.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.03.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 25.03.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.04.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 25.05.2022 Typ Odoslané
POZ 1025-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.05.2019 Metalclean s.r.o. DINFO s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.05.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku