Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1008-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  250971 
(151)  Dátum zápisu  22.10.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.10.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1008-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy; oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; čiapky; pleteniny; goliere (časti odevov); pletené šály; kapucne (časti odevov); šilty; svetre; ponožky; košele; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; šatky, šály; rukavice; nepremokavé odevy; legíny; športové tričká, dresy; bundy; plavky; čelenky (oblečenie); šatky na krk; tričká; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; obuv na kúpanie; športová obuv.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; marketingový prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.05, 26.01.18, 27.05.03, 27.99.16, 26.11.06, 26.02.07, 26.11.11, 26.05.01, 27.05.08, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PERSEVE s.r.o.; Nedašovce 213, Nedašovce 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2019 7/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FG3M
 
POZ 1008-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.05.2019 96,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1008-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 14.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 14.05.2019 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.05.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 22.05.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 23.12.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.12.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 07.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 07.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 08.08.2022 Typ Odoslané
POZ 1008-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2020 Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku