Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1006-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  239881 
(151)  Dátum zápisu  12.05.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1006-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.06.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 25, 28, 35, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (periodiká); kalendáre; trhacie kalendáre; ročenky; príručky; prospekty; katalógy; zoznamy; obežníky; oznámenia (papiernický tovar); tlačivá (formuláre); lístky; reklamné tabule z papiera; reklamné tabule z kartónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; plagáty; pohľadnice; hudobné blahoželania (pohľadnice); papierové zástavy; papierové vlajky; papierové servítky; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové vreckovky; knižné zarážky; papierové zástavky; pečiatky; pečate; písacie potreby; papiernický tovar; etikety okrem textilných; perá (kancelárske potreby).
18 - Plecniaky; vaky na nosenie dojčiat; vychádzkové palice; plážové tašky; kabelky; pánske tašky; aktovky (kožená galantéria); kufríky; kozmetické tašky bez kozmetických potrieb; kozmetické kufríky bez kozmetických potrieb; dáždniky; slnečníky; peňaženky; puzdrá na kľúče z kože; tašky na rameno; chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; tašky na kolieskach; torby; turistické plecniaky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; baretky; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy); čelenky (oblečenie); šatky; šály; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); kombinézy (oblečenie); nepremokavé odevy; kožené odevy; odevy z imitácií kože; pleteniny (oblečenie); zvrchníky; kabáty; kapucne (časti odevov); peleríny; krátke kabátiky; parky (krátke teplé kabáty s kapucňou); saká; bundy; kostýmy; obleky; vesty; zástery; šaty; sukne; nohavice; krátke jazdecké nohavice; pánske spodky; svetre; pulóvre; pletené svetre; košele; blúzky; tričká; tielka; ponožky; obuv; topánky; celé topánky; vysoká obuv; šnurovacie topánky; športové tričká; dresy; gymnastické telocvičné dresy; teplákové súpravy; topánky na šport; športová obuv.
28 - Chrániče na píšťaly (športový tovar); chrániče na kolená (športový tovar); chrániče na lakte (športový tovar); stacionárne tréningové bicykle; hracie lopty; terče; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; siete (športové potreby); hracie rukavice; vzpieračské činky; ochranné vypchávky (časti športových úborov); odrazové dosky (športové náradie); štartovacie bloky (športové potreby); trampolíny.
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti v oblasti tovarov uvedených v triedach 16, 18, 25 a 28 tohto zoznamu a v oblasti služieb uvedených v triedach 41, 43 a 44 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií v oblasti tovarov uvedených v triedach 16, 18, 25 a 28 tohto zoznamu a v oblasti služieb uvedených v triedach 41, 43 a 44 tohto zoznamu; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti tovarov uvedených v triedach 16, 18, 25 a 28 tohto zoznamu a v oblasti služieb uvedených v triedach 41, 43 a 44 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 16, 18, 25 a 28 tohto zoznamu a sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41, 43 a 44 tohto zoznamu; reklamná činnosť v oblasti tovarov uvedených v triedach 16, 18, 25 a 28 tohto zoznamu a v oblasti služieb uvedených v triedach 41, 43 a 44 tohto zoznamu.
41 - Telesné cvičenie; gymnastický výcvik; poskytovanie zariadení na športovanie; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory na športové sústredenia; meranie času na športových podujatiach; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; koučovanie (školenie); vzdelávanie v oblasti pohybovej uvedomelosti; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); poradenské služby v oblasti kondičných cvičení; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); praktický výcvik (ukážky); kurzy telesného cvičenia; prenájom športových plôch.
43 - Reštaurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; bary (služby).
44 - Poradenské služby v oblasti zdravotníckej starostlivosti; rehabilitačné cvičenia (zdravotnícka starostlivosť); služby v oblasti udržiavania a znižovania telesnej hmotnosti (zdravotnícka starostlivosť); plánovanie programov (pre tretie osoby) zameraných na udržiavanie alebo znižovanie telesnej hmotnosti (zdravotnícka starostlivosť); dohľad nad programami (pre tretie osoby) zameranými na udržiavanie alebo znižovanie telesnej hmotnosti (zdravotnícka starostlivosť). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.08, 02.01.16, 02.03.08, 02.03.16, 24.17.25, 27.03.15, 27.05.12, 25.05.94, 27.99.14, 27.99.15, 29.01.01, 29.01.96 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, sivá, červeno-ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FITNESS VISION s.r.o.; Cottbuská 1370/10, Košice-Sídlisko KVP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dagmar Lobodová - Patentová a známková kancelária; Clementisova 6, 040 22 Košice 22; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2015 2/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2015 7/2015 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
 
POZ 1006-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.06.2014 251,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1006-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.06.2014 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.06.2014 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.06.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.06.2014 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.06.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 16.10.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.12.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.01.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1006-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2020 FITNESS VISION s.r.o. Patentová a známková kancelária, Mišľanová Mária
FITNESS VISION s.r.o
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.02.2020 Lobodová Dagmar, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku