Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1003-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233904 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.06.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1003-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Dopravníky ako stroje; pásové dopravníky; pásy dopravníkov; hnacie remene dopravníkov; ložiská ako časti strojov; ložiskové čapy ako časti strojov; ložiskové krúžky; samomazné ložiská; antifrikačné ložiská na stroje, z materiálu, ktorý znižuje trenie; guľkové ložiská, axiálne ložiská; klietky guľkových ložísk; valčekové ložiská; ihličkové ložiská; stojany, podstavce, skrine na ložiská hriadeľov a na ložiskové čapy ako časti strojov; náhradné dielce, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; veľkoobchodná činnosť, veľkoobchodné služby, maloobchodná činnosť, maloobchodné služby (s tovarmi ako sú ložiská; stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.07.11, 15.07.21, 26.01.05, 26.07.05, 26.04.06, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.15, 27.05.24, 25.03.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OMT Slovakia, s.r.o.; Bytčická 89, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1196979 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  18. 12. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2014 6/2014 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 13.07.2022 13/2022 ND3M
 
POZ 1003-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.07.2012 165,50 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.12.2013 100,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.06.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.02.2023 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1003-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy zástupcu Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 14.06.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.06.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.06.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2012 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.07.2012 Typ Odoslané
výsledok rešerše 31.07.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.07.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 23.12.2013 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 23.12.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 23.01.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 23.01.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 24.01.2014 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 03.04.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.07.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.07.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 03.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 06.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 06.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.02.2023 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmene/zrušení zástupcu k MOZ 16.03.2023 Typ Doručené
POZ 1003-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2017 PK advisory s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 NEXUS advokátska kancelária s.r.o. PK advisory s. r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.07.2020 BDO Legal s. r. o. NEXUS advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku