Webregistre - Pomoc

 

Webregistre - modul sprístupňujúci vybrané údaje z registrov ÚPV SR. Slúži na vyhľadávanie záznamov z oblasti patentov, úžitkových vzorov, európskych patentov s určením pre SR, ochranných známok, dizajnov a dodatkových ochranných osvedčení. Modul zobrazí výsledky vyhľadávania, detaily vybraného záznamu, informácie o stave konania a zaplatených udržiavacích poplatkoch.

Na základe autentifikácie a oprávneného prístupu, t.j. po prihlásení sa, má používateľ možnosť nahliadnuť do obsahu príslušných dokumentov z protokolu.

Obsah

Webregistre - Pomoc. 1

1       Webregistre – výklad pojmov. 8

2       Návod na vyhľadávanie vo Webregistroch. 9

2.1         Domovská stránka. 9

2.2         Základné vyhľadávanie nad viacerými oblasťami 10

2.3         Rozšírené vyhľadávanie nad viacerými oblasťami 11

2.4         Vyhľadávanie v konkrétnej oblasti 13

2.5         Fulltextové vyhľadávanie. 14

2.6         Vyhľadávanie v európskych databázach. 16

2.7         Pravidlá vyhľadávania. 17

2.7.1          Použitie logických operátorov AND a OR. 18

2.7.2          Použitie zástupných znakov – hviezdička (*) a otáznik (?). 18

2.7.3          Vyhľadávanie presného výrazu

2.7.4          Vyhľadávanie s ignorovateľnými znakmi. 19

2.7.5          Validácie a obmedzenie počtu zadaných znakov. 20

2.7.6          Práca s dátumovníkom.. 20

2.7.7          Vyhľadávanie podľa dátumov. 21

2.7.8          Vyhľadávanie výrazov s medzerami 21

2.7.9          Vyhľadávanie bez ohľadu na diakritiku a použitie i/y. 21

2.8         Práca s výsledkami vyhľadávania. 22

2.9         Práca s detailom záznamu. 23

2.10      Vyhľadávanie podobných záznamov. 25

3       Kontextová pomoc. 27

3.1         Základné vyhľadávanie. 27

3.2         Rozšírené vyhľadávanie – Patenty, Európske patenty s určením pre SR, Úžitkové vzory. 28

3.3         Rozšírené vyhľadávanie – Patenty. 31

3.4         Rozšírené vyhľadávanie - Európske patenty s určením pre SR. 35

3.5         Rozšírené vyhľadávanie – Úžitkové vzory. 39

3.6         Rozšírené vyhľadávanie – Dizajny. 43

3.7         Rozšírené vyhľadávanie – Ochranné známky. 47

3.8         Rozšírené vyhľadávanie – Dodatkové ochranné osvedčenia. 51

 

Zoznam obrázkov:

Obrázok 1  Domovská stránka. 9

Obrázok 2 - Základné vyhľadávanie nad viacerými oblasťami 11

Obrázok 3 - Rozšírené vyhľadávanie nad viacerými oblasťami 13

Obrázok 4 - Úvodná obrazovka oblasti 15

Obrázok 5 - Okno na fulltextové vyhľadávanie. 15

Obrázok 6 - Základné vyhľadávanie s možnosťou vyhľadávania v európskych databázach. 18

Obrázok 8 - Hlásenie systému o nesprávne vyplnenom poli 21

Obrázok 9 - Výsledky vyhľadávania konkrétnej oblasti 23

Obrázok 10 - Záložky detailu záznamu. 24

Obrázok 11 - Tlačidlá na prácu s detailom.. 25

Obrázok 12 - Umiestnenie tlačidla na vyhľadanie podobných záznamov. 26

 

Zoznam tabuliek:

Tabuľka 1 - Vyhľadanie v európskych databázach pre jednotlivé oblasti 18

Tabuľka 2 - Príklady použitia logických operátorov. 19

Tabuľka 3 - Príklady automatického použitia (*) na začiatku a konci výrazu. 20

Tabuľka 4 - Príklady použitia zástupného znaku (*). 20

Tabuľka 5 - Príklady použitia zástupného znaku (?). 20

Tabuľka 6 - Príklady použitia úvodzoviek. 21

Tabuľka 7 - Príklad výrazov s medzerami 22

Tabuľka 8 - Príklad vyhľadávania bez ohľadu na diakritiku a i/y. 22

 


 

1    Webregistre – výklad pojmov

 

Výklad pojmov používaných v tomto dokumente:

 

·         Oblasť - oblasť priemyselného práva:  patenty, európske patenty s určením pre SR, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, dodatkové ochranné označenia

·         Atribút alebo tiež Kritérium - názov údaja, napr. číslo dokumentu / prihlášky, dátum podania prihlášky, znenie, názov, prihlasovateľ, medzinárodné triedenie tovarov a služieb atď., podľa ktorého sa v databáze vyhľadajú relevantné predmety priemyselného práva

·         INID kódy - medzinárodne dohodnuté číselné kódy na identifikáciu bibliografických údajov,  sú uvádzané v zátvorkách pred atribútmi

·         Pole (vyhľadávacie pole) – okno, do ktorého sa vpíše hľadaný výraz 

·         Záznam, výsledok – vyhľadané stručné údaje o predmete priemyselného práva 

·         Detail – podrobnosti o vyhľadanom predmete priemyselného práva

·         Reťazec – alfanumerický text zadaný do vyhľadávacieho poľa

·         Symbol MPT – alfanumerický znak vyjadrujúci zaradenie vynálezu do určitej časti technickej oblasti

·         Kontextová pomoc - stručné informácie o formáte údajov vpisovaných do vyhľadávacieho poľa a používaní zástupných znakov

           Európske databázy

o   Espacenet - http://sk.espacenet.com/  - obsahuje viac ako 110 miliónov patentov, úžitkových vzorov a zverejnených prihlášok z celého sveta

o   European Patent Register - http://www.epo.org/searching/free/register.html - informácie o konaní a právnom stave európskych patentov a patentových prihlášok s priamym prepojením na webregister európskych patentov s určením pre SR na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva SR

o   Designview - https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome - informácie o dizajnoch z viac ako 60 štátov, EUIPO a WIPO

o   EUIPO eSearch plus -  https://euipo.europa.eu/eSearch/  - databáza ochranných známok, dizajnov, majiteľov, zástupcov pred EUIPO, rozhodnutí úradu

o   WIPO Global Brand Database - http://www.wipo.int/branddb/en/ - databáza značiek, ochranných známok, označení pôvodu, oficiálnych symbolov z rôznych národných zdrojov a WIPO

2    Návod na vyhľadávanie vo Webregistroch

 

2.1 Domovská stránka

Domovská
      stránka

Obrázok 1 – Domovská stránka

 

Domovská stránka lokality webregistrov ponúka možnosti vyhľadávania v konkrétnych oblastiach, a to kliknutím na dlaždicu danej oblasti alebo nad viacerými oblasťami pri voľbe možnosti „Základné vyhľadávanie“ alebo „Rozšírené vyhľadávanie“.

Stránka tiež ponúka možnosť jednoduchého prístupu k dôležitým informáciám, a to kliknutím na odkazy na pravej strane.

Na každej stránke  webregistrov je prístup k možnostiam horného menu:

·         Domov - pre návrat na domovskú stránku z ktorejkoľvek podstránky

·         Kontakty - zobrazenie dôležitých kontaktov ÚPV SR

·         Pomoc  - obsahuje návod na vyhľadávanie vo webregistroch a kontextovú pomoc na vypĺňanie vyhľadávacích polí

·         Často kladené otázky (FAQ) - najčastejšie  kladené  otázky pri používaní webregistrov a odpovede na ne

Kliknutím na ikonu vlajky sa lokalita webregistrov zmení do príslušnej jazykovej podoby – po kliknutí na anglickú vlajku sa zobrazia všetky podstránky v angličtine, kliknutím na slovenskú vlajku sa zobrazia webregistre v slovenskom jazyku .

Tlačidlo „Prihlásenie“ slúži na identifikáciu používateľa na základe prihlásenia sa na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Po zvolení tejto možnosti je používateľ presmerovaný na lokalitu ÚPVS, kde vykoná prihlásenie a následne sa znovu vráti na domovskú stránku Webregistrov UPV SR, pričom v hornom menu vidí svoje prihlasovacie meno.

 

2.2 Základné vyhľadávanie nad viacerými oblasťami

 

Základné
      vyhľadávanie nad viacerými oblasťami

Obrázok 2 - Základné vyhľadávanie nad viacerými oblasťami

Po voľbe možnosti základného vyhľadávania na domovskej stránke sa zobrazí obrazovka, kde si používateľ môže navoliť formou zaškrtávacích polí želané oblasti pre základné vyhľadávanie a zadať vyhľadávacie kritériá. Kontextová pomoc na vypĺňanie vyhľadávacích polí   k jednotlivým atribútom sa zobrazí po kliknutí na otáznik vedľa atribútu.

V základnom vyhľadávaní je obmedzený počet vyhľadávacích kritérií. Dôvodom je rozdielnosť druhov údajov, napr. pri patentoch sa nepoužíva triedenie tovarov a služieb, pri ochranných známkach sa nenachádza kritérium pôvodcu, pri dizajnoch sa nepoužíva patentové triedenie a pod.

Po zadaní požadovaných kritérií  zvolíme možnosť „Hľadať“. Zobrazia sa relevantné výsledky vyhľadávania v prehľadnej tabuľke rozdelenej formou záložiek pre jednotlivé kategórie. Hľadaný reťazec sa nám vo výsledkoch farebne zvýrazní.

Na stránke vyhľadávania je aj možnosť vymazania zadaných kritérií, a to kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ .

Bližšie informácie k základnému vyhľadávaniu sú k dispozícii po kliknutí na možnosť „Návod“. Informácie sa zobrazia v novom okne.

Možnosť „Rozšírené vyhľadávanie“ umožní prechod na rozšírené vyhľadávanie pre viacero oblastí.

 

2.3 Rozšírené vyhľadávanie nad viacerými oblasťami

 

Rozšírené vyhľadávanie nad viacerými oblasťami

Obrázok 3 - Rozšírené vyhľadávanie nad viacerými oblasťami

 

Po zvolení možnosti rozšíreného vyhľadávania na domovskej stránke si používateľ môže  navoliť formou zaškrtávacích polí želané oblasti rozšíreného vyhľadávania a zadať vyhľadávacie kritériá. Kontextová pomoc k jednotlivým atribútom sa zobrazí po kliknutí na otáznik vedľa atribútu.

Rozšírené vyhľadávanie umožní  vyhľadávať súčasne v týchto oblastiach:

-        Patenty

-        Európske patenty s určením pre SR

-        Úžitkové vzory

Systém ponúkne spoločné kritériá  pre uvedené oblasti. V prípade záujmu o  rozšírené vyhľadávanie v niektorej z ostatných oblastí, napr. ochranné známky, je potrebné zvoliť si konkrétnu oblasť, následne sa zobrazia  nové  kritériá vyhľadávania pre zvolenú oblasť.

Po zadaní požadovaných kritérií  zvolíme možnosť „Hľadať“. Zobrazia sa  relevantné výsledky vyhľadávania v prehľadnej tabuľke rozdelenej formou záložiek pre jednotlivé  oblasti. Hľadaný reťazec sa  vo výsledkoch farebne zvýrazní.

Na stránke vyhľadávania je aj možnosť vymazania zadaných kritérií, a to kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ .

Bližšie informácie k rozšírenému  vyhľadávaniu sú  k dispozícii po kliknutí  na možnosť „Návod “. Informácie sa zobrazia v novom okne.

Možnosť „Základné vyhľadávanie“ umožní prechod na základné vyhľadávanie pre viacero oblastí.

 

2.4 Vyhľadávanie v konkrétnej oblasti

 

 

Vyhľadávanie v konkrétnej oblasti

Obrázok 4 – Vyhľadávanie v konkrétnej oblasti

 

Po voľbe konkrétnej oblasti z domovskej stránky sa zobrazia ďalšie možnosti, z ktorých si používateľ zvolí  základné alebo rozšírené vyhľadávanie v tejto oblasti.

Okrem tohto sú tu uvedené aj dôležité odkazy pre danú oblasť priemyselného práva na iné webové stránky, ktoré môžu byť používateľovi pri práci nápomocné.

Základné a rozšírené vyhľadávanie pre konkrétnu oblasť je obdobné vyhľadávaniu nad viacerými oblasťami, atribúty vyhľadávania sú však  špecifickejšie pre jednotlivé oblasti.

 

 

2.5 Fulltextové vyhľadávanie

Okno pre
      fulltextové vyhľadávanie

Obrázok 5 - Okno pre fulltextové vyhľadávanie

 

Možnosť fulltextového vyhľadávania je používateľovi prístupná v  rozšírenom vyhľadávaní konkrétnej oblasti a nachádza sa pod atribútmi vyhľadávania.

Fulltextové vyhľadávanie slúži na prehľadávanie textov PDF dokumentov v záložke Protokol.

Výsledky fulltextového vyhľadávania môže používateľ obmedziť vyplnením jedného alebo viacerých atribútov rozšíreného vyhľadávania.

Fulltextové vyhľadávanie funguje podobne ako vyhľadávanie v atribútoch základného alebo rozšíreného vyhľadávania:

 

·         Vyhľadávanie jedného termínu

Slúži na vyhľadávanie celého slova alebo časti slova v rámci definovaných dátových zdrojov uvedených vyššie v texte. Vyhľadávací jazyk neberie do úvahy veľké a malé písmená.

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

Sof

Soft

Software

Microsoft

 

 

·         Vyhľadávanie zloženého termínu

Slúži na vyhľadanie skupiny slov v rámci jedného dokumentu. Vo výsledku sa zobrazia len dokumenty, v ktorých  sa nachádzajú všetky slová z dopytu, na poradí slov nezáleží.

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

Auto test

Automatic ... tester

Test ... auto

 

 

·         Vyhľadávanie presného termínu

Slúži na vyhľadanie presne definovaného termínu, na zápis dopytu sú použité anglické úvodzovky ("").

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

"Fabasoft Mindbreeze"

Fabasoft Mindbreeze

 

 

·         Obmedzenie typov súborov

Slúži na obmedzenie výsledku vyhľadávania len na definovaný typ súboru použitím výrazu extension.

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

Auto (extension:doc OR extension:xls)

Auto (Len dokumenty typu „doc“ a „xls“)

 

 

·         Logické operátory

AND - výsledkom sú všetky dokumenty, v ktorých sa nachádzajú všetky zadané výrazy

OR - výsledkom sú všetky dokumenty, v ktorých sa nachádza aspoň jeden zo zadaných výrazov

NEAR - výsledkom sú všetky dokumenty, v ktorých sa nachádzajú zadané výrazy blízko pri sebe

NOT - výsledkom sú všetky dokumenty, v ktorých sa nachádza prvý výraz a nenachádza sa v nich výraz zadaný po operátore NOT

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

"Mindbreeze" AND "Search"

Search ... Mindbreeze

"Mindbreeze" OR "Search"

Mindbreeze technology

Search criteria

Mindbreeze NEAR Search

Search with Mindbreeze technology

Mindbreeze NOT Search

Mindbreeze technology

 

 

2.6 Vyhľadávanie v európskych databázach

 

Základné
      vyhľadávanie s možnosťou vyhľadávania v európskych
      databázach

Obrázok 6 - Základné vyhľadávanie s možnosťou vyhľadávania v európskych databázach

 

V základných vyhľadávaniach pre oblasti Ochranné známky, Dizajny a Európske patenty s určením pre SR môže používateľ označiť aj možnosť „ Vyhľadať v európskych databázach“.  Atribúty zadané  do základného vyhľadávania budú odoslané  do týchto databáz a výsledky sa zobrazia v nových oknách prehliadača v prostredí externej databázy. Taktiež sa otvoria výsledky v lokalite webregistrov.

 

Prehľadávaná oblasť:

Zodpovedajúce európske databázy:

Dizajny

https://www.tmdn.org

Európske  patenty s určením pre SR

http://worldwide.espacenet.com/ ,  https://register.epo.org

Ochranné známky

https://www.wipo.int/branddb/en/  ,       https://euipo.europa.eu/ohimportal/en

Tabuľka 2 - Vyhľadanie v európskych databázach pre jednotlivé oblasti

 

2.7 Pravidlá vyhľadávania

 

Výsledkom vyhľadávania sú záznamy obsahujúce reťazec znakov zadaných v príslušnom kritériu. Pri vyhľadávaní podľa viacerých kritérií súčasne sú výsledkom vyhľadávania záznamy, ktoré spĺňajú všetky zadané kritériá. 

 

2.7.1       Použitie logických operátorov AND a OR

 

Medzera medzi jednotlivými zadanými hodnotami predstavuje logický operátor AND (a zároveň), čiarka medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor OR (alebo).

Použitie AND znamená, že vo výsledku vyhľadávania sa musí nachádzať každý z uvedených výrazov oddelených medzerami.

Použitie OR znamená, že vo výsledku vyhľadávania sa musí nachádzať aspoň jeden zo zadaných výrazov.

Operátory je možné využiť v textových aj numerických vyhľadávacích poliach, pri každom poli je ich použitie detailne opísané.

Všeobecne platí pravidlo, že logický operátor AND má prednosť pred operátorom OR. Pri zadaní napr. vozik* elektr*, motor* vyhľadá kombináciu vozik* AND elektr*  alebo kombináciu vozik* AND motor*. Poradie zadaných výrazov sa nemusí zhodovať s poradím výrazov vo výsledku vyhľadávania.

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

elektr*, vozik*

Elektronická kniha

Elektrický vysávač prachu

Invalidný vozík

Prepravný vozík mobilnej elektrárne

elektr* vozik*

Elektrický invalidný vozík

Nízkozdvižný elektrický vozík

Prepravný vozík mobilnej elektrárne

vozik* elektr*, motor*

Vysokozdvižný vozík motorový

Elektrický trojkolesový vozík

Koleso pre prívesné vozíky za motorové vozidlá

Vysokozdvižný elektrický vozík

Tabuľka 3 - Príklady použitia logických operátorov

 

2.7.2       Použitie zástupných znakov – hviezdička (*) a otáznik ( ?)

 

Použitie hviezdičkovej konvencie predstavuje nahradenie nula, jedného alebo viacerých znakov hviezdičkou (*). Tento znak možno použiť len na začiatku alebo na konci výrazu.

Pri atribútoch, kde je potrebné zadať slovo alebo väčšie množstvo textu, sa hviezdičky automaticky dopĺňajú pred aj za výraz, teda bude vyhľadávať výskyt zadaného reťazca kdekoľvek v texte, pričom môže ísť iba o časť slova.

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

motor

motorový

elektromotor

dieselový motor

Tabuľka 4 - Príklady automatického použitia (*) na začiatku a konci výrazu

 

Použitím hviezdičky len pred výrazom obmedzíme rozšírenie zadaného reťazca len v tomto smere. Teda pri zadaní *tor, vyhľadá motor, ale už nie motorový  a rovnako pri zadaní moto* vyhľadá motorový, ale už nie elektromotor.

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok :

*tor

motor, vektor, granulátor

moto*

motorový

Tabuľka 5 - Príklady použitia zástupného znaku (*)

 

Otáznik (?) pri zadaní kritéria vyhľadávania znamená nahradenie nula alebo práve jedného znaku. Možno ho použiť kdekoľvek v slove a tiež možno použiť viacero otáznikov za sebou.

Zadané kritérium:

Výsledok :

Br??n

Braun

Bryan

Bran

Branislav

Tabuľka 6 - Príklady použitia zástupného znaku (?)

 

 

2.7.3       Vyhľadávanie presného výrazu

 

Na vyhľadanie konkrétneho výrazu možno použiť úvodzovky („ “), do ktorých vložíme presné znenie výrazu. Systém následne vyhľadá len výsledky, ktoré v sebe obsahujú len tento tvar daného výrazu.

V rámci úvodzoviek sa nepoužívajú  zástupné znaky. Pokiaľ používateľ použije v úvodzovkách hviezdičku (*) alebo otáznik (?), systém bude hľadať výraz obsahujúci tento znak.

Úvodzovky však možno kombinovať s logickými operátormi a to tak, že logické operátory sa použijú medzi dvoma alebo viacerými samostatnými výrazmi v úvodzovkách. Teda vo vyhľadávaní možno použiť aj viacero úvodzoviek, napr. pri potrebe vyhľadania dvoch presných výrazov oddelených logickým operátorom AND. Počet úvodzoviek v rámci jedného atribútu musí byť vždy párny.

Logické operátory vnútri úvodzoviek sa nepoužívajú. Pri zadaní dvoch slov oddelených medzerou v úvodzovkách (napr. „plazmová televízia“), je medzera prirodzeným oddeľovačom slov, neplní funkciu logického operátora. Systém vyhľadá presne taký výraz, aký je zadaný v úvodzovkách vrátane medzier, čiarok alebo iných znakov, teda slová musia nasledovať za sebou v uvedenom poradí.  Pri použití AND mimo úvodzoviek systém hľadá zadané výrazy v atribúte bez ohľadu na ich poradie či vzájomnú spojitosť.

Pri zadaní čiarky vo výraze v úvodzovkách („plazmou, kyslíkom“) systém hľadá opäť  len presne tento výraz s uvedením slov v tomto poradí. Teda našiel by výsledok CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom, ale nenašiel by napr. CNC stroj na rezanie plazmou, vodným lúčom a kyslíkom.

Zadané kritérium:

Výsledok :

„dneska ?“

A čo dneska ? treska

„hlinená“ „nádoba“

Hlinená nádoba

Nádoba hlinená

„tvarohový“, „syr“

Tvarohový dezert

Krémový syr

„plazmová televízia“

Plazmová televízia

 „plazmou, kyslíkom“

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom

Tabuľka 7 - Príklady použitia úvodzoviek

 

2.7.4       Vyhľadávanie s ignorovateľnými znakmi

Znaky lomka (/), spätná lomka (\), bodka (.) a pomlčka (-) sa vo vyhľadávaní a vo výsledkoch ignorujú za predpokladu, že sa nachádzajú za každým písmenom slova a výraz pri vyhľadávaní nie je uvedený v úvodzovkách (pokiaľ výraz uvediete do úvodzoviek, systém nájde len výsledky zhodné s týmto výrazom).

Príklad:

Zadané kritérium:               

Výsledok:

r.w.a

Rwa

r.w.a

STARWAX

rwa

Rwa

r.w.a

STARWAX

„R.W.A.“

R.W.A.

„RWA“

RWA

 

Pokiaľ sa však takýto znak nachádza iba na niektorých miestach v slove, systém ho ignorovať nebude. Teda napr. pri zadaní dvoch slov oddelených takýmto znakom systém vyhľadá všetky výsledky, kde sú tieto slová oddelené znakom.

Slová oddelené znakom je možné vyhľadať aj pomocou hviezdičkovej konvencie, teda je možné zadať druhé slovo výrazu s * a systém nájde celý výraz oddelený pomlčkou.

Zadané kritérium:                      

Výsledok:

Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft

Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft

Bahnbaumaschinen.Industriegesellschaft

industrie*

Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft

 

Je to z dôvodu, že pokiaľ by sa pomlčka medzi slovami odignorovala, výraz industrie* by nenašiel výsledok Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft, nakoľko by z výrazu vzniklo jednoslovné BahnbaumaschinenIndustriegesellschaft.

Všimnite si vyhľadávanie výrazu koh-i-noor v závislosti od jeho podoby vo vyhľadávaní (v treťom výraze vystupuje medzera medzi výrazmi ako operátor (AND):

Zadané kritérium:                                        

Výsledok:

koh-i-noor

Koh-i-noor

kohinoor

Kohinoor

Koh i noor

Kohnoor

Koh-i-noor

kohinoor

 

Pri použití týchto znakov iba na niektorých miestach v slove systém vyhľadá všetky výsledky, v ktorých sa na rovnakom mieste nachádza hociktorý z týchto znakov:

Zadané kritérium:

Výsledok:

Koh.i.noor

koh-i-noor

koh.i.noor

koh/i/noor

koh\i\noor

koh-i-noor

koh-i-noor

koh.i.noor

koh/i/noor

koh\i\noor

Koh/i/noor

koh-i-noor

koh.i.noor

koh/i/noor

koh\i\noor

koh\i\noor

 

koh-i-noor

koh.i.noor

koh/i/noor

koh\i\noor

 

Pravidlo ignorovateľných znakov je aplikované vo všetkých oblastiach priemyselného práva na týchto atribútoch :

Prihlasovateľ/Majiteľ/Žiadateľ

Zástupca

Pôvodca

Názov / Slovný prvok OZ

 

2.7.5       Validácie a obmedzenie počtu zadaných znakov

 

Pre niektoré atribúty je definovaný presný tvar ich vyplnenia a maximálny alebo minimálny počet znakov. Na nedodržanie týchto validačných kritérií upozorní používateľa systém po kliknutí na tlačidlo „Hľadať“. Systém nevykoná vyhľadávanie, až pokým nie sú splnené všetky validácie vyplnených kritérií.

Úvodzovky sa do počtu znakov nezapočítavajú.

Zástupné znaky (*) a (?) a takisto pomlčka (-) sa do počtu znakov započítavajú.

Hlásenie
      systému o nesprávne vyplnenom poli

Obrázok 7 - Hlásenie systému o nesprávne vyplnenom poli

 

2.7.6       Práca s dátumovníkom

 

Používateľ môže pri práci s dátumovníkom v dátumových poliach použiť aj nasledovné klávesové skratky:

·         Page up – slúži pre prechod na predchádzajúci mesiac

·         Page down – slúži pre prechod na nasledujúci mesiac

·         Ctrl + Up (šípka hore) – slúži pre pohyb na predchádzajúci týždeň

·         Crtl + Down (šípka dole) – slúži pre pohyb na nasledujúci týždeň

·         Ctrl + Right (šípka doprava) – slúži pre prechod na nasledujúci deň

·         Ctrl + Left (šípka doľava) – slúži pre prechod na predchádzajúci deň

·         Enter – slúži pre potvrdenie zvoleného dátumu

·         Ctrl + Home – slúži pre zobrazenie aktuálneho dátumu alebo pre zobrazenie dátumovníka, pokiaľ nie je zobrazený

·         Ctrl + End – slúži pre zatvorenie dátumovníka a odstránenie vyplneného či zvoleného dátumu

·         Esc – slúži pre zatvorenie dátumovníka bez vybrania dátumu

 

2.7.7       Vyhľadávanie podľa dátumov

 

Pokiaľ sa zadá len dátum „od“, budú zobrazené všetky výsledky od a vrátane tohto dátumu až po dátum s najvyššou hodnotou.

Pokiaľ sa zadá len dátum „do“, budú zobrazené všetky výsledky od najstaršieho dátumu až do a vrátane uvedeného dátumu.

Pokiaľ sa zadajú oba dátumy „od“ aj „do“, budú zobrazené všetky výsledky v rozmedzí a vrátane týchto dátumov.

Pokiaľ sa zadá do dátumov „od“ a „do“ rovnaká hodnota, budú zobrazené všetky výsledky zodpovedajúce uvedenému dňu.

 

2.7.8       Vyhľadávanie výrazov s medzerami

 

Pokiaľ sa do vyhľadávania zadá slovo zložené z minimálne 3 písmen, v ktorom sú jednotlivé písmená oddelené medzerami, systém zobrazí aj nájdené slová bez medzier a naopak, t. j. aj slovo, ktorého jednotlivé písmená sú oddelené medzerami.

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok:

Nike a. s.

N i k e   a . s .

V a V Akademy ,   s.r.o.

VaV Akademy, s.r.o.

Tabuľka 8 - Príklad výrazov s medzerami

 

2.7.9       Vyhľadávanie bez ohľadu na diakritiku a použitie i/y

 

Pri vypĺňaní atribútov nemusí používateľ používať diakritiku, systém vyhľadá rovnaké výsledky bez ohľadu na to, či je výraz napísaný s diakritikou alebo bez nej.

Rovnako systém vyhľadáva výrazy bez ohľadu na použitie i/y

Zadané kritérium:                                                                      

Výsledok:

vozik

Vozík

formi

Formy

formický

Tabuľka 9 - Príklad vyhľadávania bez ohľadu na diakritiku a i/y

 

2.8 Práca s výsledkami vyhľadávania

 

Výsledky
      vyhľadávania v konkrétnej oblasti

Obrázok 8 - Výsledky vyhľadávania v konkrétnej oblasti

 

Nad výsledkami vyhľadávania môže používateľ vykonať nasledujúce akcie:

·         Späť na vyhľadávanie

Tlačidlom sa používateľ vráti späť na formulár vyhľadávania, pričom mu ostanú vyplnené pôvodné hodnoty kritérií vyhľadávania.

 

·         Usporiadať výsledky podľa zvoleného stĺpca tabuľky

 Systém predvolene zoradí výsledky vyhľadávania podľa čísla prihlášky zostupne, teda od najnovších po najstaršie. Kliknutím na ktorýkoľvek stĺpec sa zmení usporiadanie výsledkov, zostupné alebo vzostupné usporiadanie je naznačené šípkou pri zvolenom stĺpci.

 

·         Zobraziť 10, 25, 50 alebo 100 výsledkov na jednu stranu zoznamu

Kliknutím na jednu z možností sa zobrazí požadovaný počet výsledkov na jednu stranu zoznamu.

 

·         Listovanie strán zoznamu výsledkov

Maximálny počet výsledkov vyhľadávania pre jednu oblasť  je 500. Keďže na jednu stranu zoznamu je možné umiestniť maximálne 100 výsledkov, používateľ má možnosť listovať v stranách a to buď klikaním na príslušné šípky, alebo priamo zadaním čísla strany do textového poľa.

 

·         Vytlačiť označené výsledky
Pomocou zaškrtávacích políčok si používateľ vyberie výsledky na aktuálnej strane, ktoré chce vytlačiť a klikne na možnosť  tlače. Aplikácia otvorí novú kartu s náhľadom dokumentu pre tlač. Následne používateľ potvrdí tlač kliknutím na ikonu tlače v náhľade.

 

·         Exportovať označené výsledky do PDF
Pomocou zaškrtávacích políčok si používateľ vyberie výsledky na aktuálnej strane, ktoré chce exportovať do PDF  a zvolí možnosť „Exportovať do PDF“.  Aplikácia vygeneruje PDF dokument s výsledkami.

 

·         Odoslať označené výsledky na zadaný e-mail
Po označení výsledkov na aktuálnej strane a zvolení možnosti „Poslať na e-mail“ sa zobrazí dialógové okno s vyplneným predmetom, ktorý nie je možné editovať,  ako aj obsahom správy, ktorý si však môže používateľ ďalej upravovať. Na odoslanie je potrebné zadať e-mailové adresy jedného alebo viacerých adresátov a potvrdiť odoslanie.

 
Pridať označené výsledky do zoznamu obľúbených položiek
Funkcia “Pridať do obľúbených“  sa nachádza iba vo výsledkoch vyhľadávania pre konkrétnu oblasť, pridávaním položiek sa vytvárajú zoznamy pre každú oblasť zvlášť. Označené výsledky môže používateľ pridať do zoznamu obľúbených položiek, kde môže s nimi ďalej pracovať.

 

 

2.9 Práca s detailom záznamu

 

Detail záznamu sa otvorí v novom okne po kliknutí na názov alebo číslo prihlášky vo výsledkoch vyhľadávania.

Záložky
      detailu záznamu

Obrázok 9 - Záložky detailu záznamu

Údaje k detailu konkrétneho záznamu sú rozdelené do jednotlivých záložiek s nasledujúcim obsahom:

Údaje z registra  všeobecné informácie k predmetu priemyselného práva, PDF dokumenty a  webové stránky naviazané na jednotlivé atribúty

Poplatky – informácie o udržiavacích poplatkoch

Protokol – údaje o konaní o prihláške

Prevody a zmeny – informácie o zmenách  v prihláške, zmenách majiteľa, prevodoch práva a pod.

 

Nad detailom záznamu možno vykonať tieto akcie:

 

Tlačidlá
      pre prácu s detailom

Obrázok 10 - Tlačidlá pre prácu s detailom

 

·         Pridať do obľúbených

Pridanie záznamu do zoznamu obľúbených položiek.

 

·         Vytlačiť

Tlač aktuálne zobrazenej záložky detailu záznamu.

 

·         Exportovať do PDF

Export aktuálne zobrazenej záložky detailu záznamu do PDF dokumentu.

 

·         Poslať na e-mail

Po zvolení tejto možnosti sa zobrazí dialógové okno na zadanie jednej alebo viacerých e-mailových adries  oddelených bodkočiarkou, na ktoré si používateľ želá odoslať detail záznamu. Predmet správy je vyplnený a nie je možné ho editovať. Text správy je takisto  vyplnený, ale používateľ ho môže ďalej upravovať.

 

·         Oznámiť chybu v obsahu

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí krátky formulár na reportovanie zistenej chyby. Adresát aj predmet sú vyplnené, používateľ má možnosť do poľa „Váš e-mail“ zadať e-mailovú adresu, na ktorú si želá dostať odpoveď, prípadne stanovisko k reportovanej chybe.  V texte správy používateľ stručne opíše zistenú chybu a formulár odošle.

 

·         Prejsť na MEF

Tlačidlo slúži na prechod na Modul elektronických formulárov.

 

·         Listovanie v detailoch

Použitím šípok sa používateľ pohybuje v zozname detailov podľa zobrazených výsledkov vyhľadávania. Číslo pod šípkami predstavuje poradie detailu z celkového počtu záznamov zobrazených vo výsledkoch vyhľadávania.

Pokiaľ používateľ zmení zoznam výsledkov vyhľadávania (napr. pri zmene zoradenia podľa iného stĺpca), listovanie v pôvodne otvorenom detaile sa zmení podľa aktuálneho zoznamu výsledkov – po kliknutí na šípku sa zobrazí prvý záznam nového zoznamu.

 

 

2.10                  Vyhľadávanie podobných záznamov

 

Umiestnenie tlačidla pre vyhľadanie podobných záznamov

Obrázok 11 - Umiestnenie tlačidla pre vyhľadanie podobných záznamov

 

Vyhľadávanie podobných záznamov je prístupné z detailu predmetu priemyselného práva po kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať podobné“.

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia atribúty, na základe ktorých je možné vyhľadať podobné záznamy, spolu s hodnotami z prihlášky. Predvolene sú označené všetky atribúty s údajmi, používateľ môže odznačiť atribúty, ktoré  nechce použiť na vyhľadanie podobných záznamov.

Niektoré zo zobrazených atribútov je možné ďalej upravovať. Všetky  dotiahnuté hodnoty pre daný atribút sú oddelené čiarkami, a teda medzi nimi platí logický operátor OR.

Atribúty vyhľadávania podobných záznamov sa menia v závislosti od oblasti priemyselného práva:

 

Patenty, Úžitkové vzory, Európske patenty s určením pre SR:

·         Medzinárodné patentové triedenie – možná úprava dotiahnutých hodnôt

·         Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)

·         Pôvodca (-ovia)

 

Dizajny:

·         Medzinárodné triedenie dizajnov - možná úprava dotiahnutých hodnôt

·         Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)

·         Pôvodca (-ovia)

 

Ochranné známky:

·         Medzinárodné triedenie obrazových prvkov - možná úprava dotiahnutých hodnôt

·         Znenie ochrannej známky - možná úprava dotiahnutých hodnôt

·         Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)

 

DOO

·         Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)

·         Číslo základného patentu


 

3    Kontextová pomoc

 

3.1 Základné vyhľadávanie

 

11/111/21/210/96  - Číslo dokumentu/zápisu/prihlášky

Zadajte hľadané číslo, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadané číslo a to v atribútoch: Číslo dokumentu, Číslo prihlášky a Číslo zápisu.
Hviezdičku ani operátory AND a OR nie je možné využiť.

     

22/220/96 - Dátum podania prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.
Hviezdičku ani operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

71/73/731/732 – Prihlasovateľ (-ia)/majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky výrazy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND, čiarka predstavuje logický operátor OR, písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

54/541/95 – Názov / slovný prvok ochrannej známky

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky výrazy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku slovného prvku (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy (platí iba pre oblasť ochranných známok).

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND, čiarka predstavuje logický operátor OR, písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

3.2 Rozšírené vyhľadávanie – Patenty, Európske patenty s určením pre SR, Úžitkové vzory

 

11 - Číslo dokumentu

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

21/96 - Číslo prihlášky

Zadajte hľadané číslo, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadané číslo.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

31 - Číslo prioritnej prihlášky

Vložte číselný údaj, systém vyhľadá všetky záznamy so zadaným reťazcom. Odporúča sa použiť hviezdičku, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Formát hodnôt položky  (31) môže byť rôzny, napr. 000076682, 000066964-0001, 49907883.7 alebo PVZ 2008-37415. Odporúča sa súčasne použiť aj kritérium (33) – krajina alebo organizácia priority, alebo iné kritérium, napr. (71/73) meno prihlasovateľa/majiteľa. Vyhľadávanie podľa kritéria (31) nie je dostatočne spoľahlivé; je to jednak z dôvodu rôznych používaných formátov a jednak preto, že v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča využívať predmetné kritérium len vo výnimočných prípadoch.

 

32 - Dátum podania prioritnej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

Vyhľadávanie podľa tohto kritéria nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

33 - Krajina alebo organizácia priority

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie; ak nepoznáte presný kód, v zozname nájdite krajinu alebo organizáciu a kliknite na názov, kód sa zobrazí automaticky. Je možné vložiť iba jeden kód.

Vyhľadávanie podľa tohto kritéria nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

40/43/97 - Dátum zverejnenia prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

47 - Dátum sprístupnenia verejnosti

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.


51 - Medzinárodné patentové triedenie

Zadajte symbol MPT alebo ho vyberte z menu. Je možné zadať viac symbolov súčasne. Symboly  možno kombinovať použitím logických operátorov medzery, ktorá zastupuje operátor  AND (nevpisujte slovo AND) alebo čiarky, ktorá zastupuje operátor OR  (nevpisuje slovo OR).

Medzinárodné patentové triedenie má hierarchickú štruktúru, ktorú je možné využiť pri vyhľadávaní záznamov v požadovanom rozsahu určitej oblasti techniky.
Záznamy zatriedené v úzkom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním úplného symbolu MPT, napr. G21F9/34.
Záznamy zatriedené v širšom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním neúplného symbolu MPT (napr. G21F9/ prehľadá všetky podskupiny hlavnej skupiny G21F9/00, o.i. G21F9/04, G21F9/12, G21F9/30 atď. vrátane G21F9/00).
Takto je možné vyhľadávať aj v celých podtriedach (napr. zadaním G21F), triedach (napr. zadaním G21) alebo celých sekciách (napr. zadaním G) MPT.

 

54 - Názov

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

71/73 - Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne tri znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

72 - Pôvodca (-ovia)

Zadajte meno alebo časť mena, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

74 – Zástupca (-ovia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičkovú konvenciu, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND, čiarka predstavuje logický operátor OR, písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Na vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

86 - Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

87 - Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

Stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Právny stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Aktuálna platnosť končí nasledujúci mesiac

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum minimálnej platnosti zodpovedá nasledujúcemu kalendárnemu mesiacu.

 

Posledný rok platnosti

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum maximálnej platnosti zodpovedá aktuálnemu technickému roku (12 po sebe idúcich mesiacov).

 

3.3 Rozšírené vyhľadávanie – Patenty

 

11 - Číslo patentu

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

21 - Číslo prihlášky

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

22 - Dátum podania prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka.
Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt.
Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

31 - Číslo prioritnej prihlášky

Vložte číselný údaj, systém vyhľadá všetky záznamy so zadaným reťazcom. Odporúča sa použiť hviezdičku, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Formát hodnôt položky  (31) môže byť rôzny, napr. 000076682, 000066964-0001, 49907883.7 alebo PVZ 2008-37415. Odporúča sa súčasne použiť aj kritérium (33) – krajina alebo organizácia priority, alebo iné kritérium, napr. (71/73) meno prihlasovateľa/majiteľa. Vyhľadávanie podľa kritéria (31) nie je dostatočne spoľahlivé; je to jednak z dôvodu rôznych používaných formátov a jednak preto, že v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča využívať predmetné kritérium len vo výnimočných prípadoch.

 

32 - Dátum podania prioritnej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

Vyhľadávanie podľa kritéria (32) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

33 - Krajina alebo organizácia priority

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie; ak nepoznáte presný kód, v zozname nájdite krajinu alebo organizáciu a kliknite na názov, kód sa zobrazí automaticky. Je možné vložiť iba jeden kód.

Vyhľadávanie podľa kritéria (33) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z  uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

40 - Dátum zverejnenia prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

47 - Dátum sprístupnenia patentu verejnosti

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

51 - Medzinárodné patentové triedenie

Zadajte symbol MPT alebo ho vyberte z menu. Je možné zadať viac symbolov súčasne. Symboly  možno kombinovať použitím logických operátorov medzery, ktorá zastupuje operátor  AND (nevpisujte slovo AND) alebo čiarky, ktorá zastupuje operátor OR  (nevpisuje slovo OR).

Medzinárodné patentové triedenie má hierarchickú štruktúru, ktorú je možné využiť pri vyhľadávaní záznamov v požadovanom rozsahu určitej oblasti techniky.
Záznamy zatriedené v úzkom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním úplného symbolu MPT, napr. G21F9/34.
Záznamy zatriedené v širšom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním neúplného symbolu MPT (napr. G21F9/ prehľadá všetky podskupiny hlavnej skupiny G21F9/00, o.i. G21F9/04, G21F9/12, G21F9/30 atď. vrátane G21F9/00).
Takto je možné vyhľadávať aj v celých podtriedach (napr. zadaním G21F), triedach (napr. zadaním G21) alebo celých sekciách (napr. zadaním G) MPT.

 

54 - Názov

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

71/73 – Prihlasovateľ (-ia) /majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne tri znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok.

 

72 – Pôvodca (-ovia)

Zadajte meno alebo časť mena, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND, čiarka predstavuje logický operátor OR, písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Na vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

74 - Zástupca (-ovia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičkovú konvenciu, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND, čiarka predstavuje logický operátor OR, písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Na vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

86 - Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

87 - Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

Stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Právny stav patentu

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Posledný rok platnosti

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum maximálnej platnosti zodpovedá aktuálnemu technickému roku (12 po sebe idúcich mesiacov).

 

Aktuálna platnosť končí nasledujúci mesiac

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum minimálnej platnosti zodpovedá nasledujúcemu kalendárnemu mesiacu.

 

Publikácia (Sekcia vestníka)

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Vestník ÚPV SR

Vložte číslo požadovaného vestníka v tvare mm/yyyy alebo m/yyyy, znak lomka (/) musí zostať zachovaný.

 

Fulltextové vyhľadávanie

Slúži na vyhľadanie zadaného reťazca v dokumentoch, ktoré sú súčasťou záložky Protokol. Možno použiť logické operátory AND, OR, NOT, NEAR a tiež úvodzovky („ “) na vyhľadanie presného výrazu.

 

3.4 Rozšírené vyhľadávanie - Európske patenty s určením pre SR

 

11 - Číslo patentu

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

96 - Číslo európskej patentovej prihlášky

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

96 - Dátum podania európskej patentovej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

97 - Číslo európskeho patentu

Zadajte číslo alebo časť čísla, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

31 - Číslo prioritnej prihlášky

Vložte číselný údaj, systém vyhľadá všetky záznamy so zadaným reťazcom. Odporúča sa použiť hviezdičku, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Formát hodnôt položky  (31) môže byť rôzny, napr. 000076682, 000066964-0001, 49907883.7 alebo PVZ 2008-37415. Odporúča sa súčasne použiť aj kritérium (33) – krajina alebo organizácia priority, alebo iné kritérium, napr. (71/73) meno prihlasovateľa/majiteľa. Vyhľadávanie podľa kritéria (31) nie je dostatočne spoľahlivé; je to jednak z dôvodu rôznych používaných formátov a jednak preto, že v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča využívať predmetné kritérium len vo výnimočných prípadoch.

 

32 - Dátum podania prioritnej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

Vyhľadávanie podľa kritéria (32) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

33 - Krajina alebo organizácia priority

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie; ak nepoznáte presný kód, v zozname nájdite krajinu alebo organizáciu a kliknite na názov, kód sa zobrazí automaticky. Je možné vložiť iba jeden kód.

Vyhľadávanie podľa kritéria (33) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z  uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

97 - Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

45 - Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov bude vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

51 - Medzinárodné patentové triedenie

Zadajte symbol MPT alebo ho vyberte z menu. Je možné zadať viac symbolov súčasne. Symboly  možno kombinovať použitím logických operátorov medzery, ktorá zastupuje operátor  AND (nevpisujte slovo AND) alebo čiarky, ktorá zastupuje operátor OR  (nevpisuje slovo OR).

Medzinárodné patentové triedenie má hierarchickú štruktúru, ktorú je možné využiť pri vyhľadávaní záznamov v požadovanom rozsahu určitej oblasti techniky.
Záznamy zatriedené v úzkom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním úplného symbolu MPT, napr. G21F9/34.
Záznamy zatriedené v širšom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním neúplného symbolu MPT (napr. G21F9/ prehľadá všetky podskupiny hlavnej skupiny G21F9/00, o.i. G21F9/04, G21F9/12, G21F9/30 atď. vrátane G21F9/00).
Takto je možné vyhľadávať aj v celých podtriedach (napr. zadaním G21F), triedach (napr. zadaním G21) alebo celých sekciách (napr. zadaním G) MPT.

 

86 - Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak. Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

87 - Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak. Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

71/73 – Prihlasovateľ (-ia) / majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok.

 

72 - Pôvodca (-ovia)

Zadajte  meno alebo časť mena pôvodcu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok.

 

74 – Zástupca (-ovia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičkovú konvenciu, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND, čiarka predstavuje logický operátor OR, písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Na vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

54 - Názov

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

Právny stav patentu

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Posledný rok platnosti

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum maximálnej platnosti zodpovedá aktuálnemu technickému roku (12 po sebe idúcich mesiacov).

 

Aktuálna platnosť končí nasledujúci mesiac

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum minimálnej platnosti zodpovedá nasledujúcemu kalendárnemu mesiacu.

 

Publikácia (Sekcia vestníka)

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Vestník ÚPV SR

Vložte číslo požadovaného vestníka v tvare mm/yyyy alebo m/yyyy, znak lomka (/) musí zostať zachovaný.

 

Fulltextové vyhľadávanie

Slúži na vyhľadanie zadaného reťazca v dokumentoch, ktoré sú súčasťou záložky Protokol. Možno použiť logické operátory AND, OR, NOT, NEAR a tiež úvodzovky („ “) na vyhľadanie presného výrazu.

 

3.5 Rozšírené vyhľadávanie – Úžitkové vzory

 

11 - Číslo úžitkového vzoru

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

21 - Číslo prihlášky

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

22 - Dátum podania prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

31 - Číslo prioritnej prihlášky

Vložte číselný údaj, systém vyhľadá všetky záznamy so zadaným reťazcom. Odporúča sa použiť hviezdičku, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Formát hodnôt položky  (31) môže byť rôzny, napr. 000076682, 000066964-0001, 49907883.7 alebo PVZ 2008-37415. Odporúča sa súčasne použiť aj kritérium (33) – krajina alebo organizácia priority, alebo iné kritérium, napr. (71/73) meno prihlasovateľa/majiteľa. Vyhľadávanie podľa kritéria (31) nie je dostatočne spoľahlivé; je to jednak z dôvodu rôznych používaných formátov a jednak preto, že v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča využívať predmetné kritérium len vo výnimočných prípadoch.

 

32 - Dátum podania prioritnej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

Vyhľadávanie podľa kritéria (32) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

33 - Krajina alebo organizácia priority

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie; ak nepoznáte presný kód, v zozname nájdite krajinu alebo organizáciu a kliknite na názov, kód sa zobrazí automaticky. Je možné vložiť iba jeden kód.

Vyhľadávanie podľa kritéria (33) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z  uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

43 - Dátum zverejnenia prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

47 - Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

51 - Medzinárodné patentové triedenie

Zadajte symbol MPT alebo ho vyberte z menu. Je možné zadať viac symbolov súčasne. Symboly  možno kombinovať použitím logických operátorov medzery, ktorá zastupuje operátor  AND (nevpisujte slovo AND) alebo čiarky, ktorá zastupuje operátor OR  (nevpisuje slovo OR).

Medzinárodné patentové triedenie má hierarchickú štruktúru, ktorú je možné využiť pri vyhľadávaní záznamov v požadovanom rozsahu určitej oblasti techniky.
Záznamy zatriedené v úzkom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním úplného symbolu MPT, napr. G21F9/34.
Záznamy zatriedené v širšom rozsahu oblasti techniky možno vyhľadávať zadaním neúplného symbolu MPT (napr. G21F9/ prehľadá všetky podskupiny hlavnej skupiny G21F9/00, o.i. G21F9/04, G21F9/12, G21F9/30 atď. vrátane G21F9/00).
Takto je možné vyhľadávať aj v celých podtriedach (napr. zadaním G21F), triedach (napr. zadaním G21) alebo celých sekciách (napr. zadaním G) MPT.

 

54 - Názov

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

71/73 – Prihlasovateľ (-ia) / majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok.

 

72 - Pôvodca (-ovia)

Zadajte  meno alebo časť mena pôvodcu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok.

 

74 - Zástupca (-ovia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičkovú konvenciu, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND, čiarka predstavuje logický operátor OR, písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Na vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

86 - Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak. Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

87 - Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT

Vyžaduje sa presný údaj alebo použitie hviezdičkovej konvencie, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak. Operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

Stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Právny stav zapísaného UV

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Posledný rok platnosti

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum maximálnej platnosti zodpovedá aktuálnemu technickému roku (12 po sebe idúcich mesiacov).

 

Aktuálna platnosť končí nasledujúci mesiac

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum minimálnej platnosti zodpovedá nasledujúcemu kalendárnemu mesiacu.

 

Publikácia (Sekcia vestníka)

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Vestník ÚPV SR

Vložte číslo požadovaného vestníka v tvare mm/yyyy alebo m/yyyy, znak lomka (/) musí zostať zachovaný.

 

Fulltextové vyhľadávanie

Slúži na vyhľadanie zadaného reťazca v dokumentoch, ktoré sú súčasťou záložky Protokol. Možno použiť logické operátory AND, OR, NOT, NEAR a tiež úvodzovky („ “) na vyhľadanie presného výrazu.

 

3.6 Rozšírené vyhľadávanie – Dizajny

 

11 - Číslo zapísaného dizajnu

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

15 - Dátum zápisu

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

21 - Číslo prihlášky

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

Pri vyhľadávaní podľa čísla prihlášky v dizajnoch prihlásených do konca r. 1992 s číslom prihlášky 26287 vrátane je potrebné zadať číslo bez roku, prípadne vyhľadávať podľa iného kritéria.

 

22 - Dátum podania prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

31 - Číslo prioritnej prihlášky

Vložte číselný údaj, systém vyhľadá všetky záznamy so zadaným reťazcom. Odporúča sa použiť hviezdičku, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.

Formát hodnôt položky  (31) môže byť rôzny, napr. 000076682, 000066964-0001, 49907883.7 alebo PVZ 2008-37415. Odporúča sa súčasne použiť aj kritérium (33) – krajina alebo organizácia priority, alebo iné kritérium, napr. (71/73) meno prihlasovateľa/majiteľa. Vyhľadávanie podľa kritéria (31) nie je dostatočne spoľahlivé; je to jednak z dôvodu rôznych používaných formátov a jednak preto, že v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča využívať predmetné kritérium len vo výnimočných prípadoch.

 

32 - Dátum podania prioritnej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

Vyhľadávanie podľa kritéria (32) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

33 - Krajina alebo organizácia priority

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie; ak nepoznáte presný kód, v zozname nájdite krajinu alebo organizáciu a kliknite na názov, kód sa zobrazí automaticky. Je možné vložiť iba jeden kód. Vyhľadávanie podľa kritéria (33) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

51 - Medzinárodné triedenie dizajnov

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie; ak nepoznáte presný kód, v zozname nájdite krajinu alebo organizáciu a kliknite na názov, kód sa zobrazí automaticky. Je možné vložiť iba jeden kód.

Vyhľadávanie podľa kritéria (33) nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z  uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

54 - Názov dizajnu

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

71/73 – Prihlasovateľ (-ia) / majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

72 - Pôvodca (-ovia)

Zadajte meno alebo časť mena, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

74 – Zástupca (-ovia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá záznamy, v ktorých sa nachádza zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

Stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Právny stav zapísaného dizajnu

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Posledný rok platnosti

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum maximálnej platnosti zodpovedá aktuálnemu technickému roku (12 po sebe idúcich mesiacov).

 

Aktuálna platnosť končí nasledujúci mesiac

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum minimálnej platnosti zodpovedá nasledujúcemu kalendárnemu mesiacu.

 

Publikácia (Sekcia vestníka)

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Vestník ÚPV SR

Vložte číslo požadovaného vestníka v tvare mm/yyyy alebo m/yyyy, znak lomka (/) musí zostať zachovaný.

 

Fulltextové vyhľadávanie

Slúži na vyhľadanie zadaného reťazca v dokumentoch, ktoré sú súčasťou záložky Protokol. Možno použiť logické operátory AND, OR, NOT, NEAR a tiež úvodzovky („ “) na vyhľadanie presného výrazu.

 

3.7 Rozšírené vyhľadávanie – Ochranné známky

 

541 - Slovný prvok ochrannej známky

Zadajte výraz alebo časť výrazu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

511 - Medzinárodné triedenie tovarov a služieb (NCL)

Zadajte číselný kód podľa NCL, alebo ho vyberte zo zoznamu tovarov a služieb. Je možné zadať viac kódov súčasne. Medzera medzi jednotlivými kódmi predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka medzi jednotlivými kódmi predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR).

Viac informácií a podrobný zoznam jednotlivých tried tovarov a služieb s možnosťou vyhľadávania sa nachádza na adrese:

http://www.upv.sk/?systemy-triedenia-ochranne-znamky

 

510 - Zoznam zatriedených tovarov a služieb

Zadajte slovný výraz pre požadovanú skupinu tovarov alebo služieb, max. 30 znakov vrátane medzier.

Je možné zadať viac výrazov súčasne. Odporúča sa použiť hviezdičkovú konvenciu, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok.

 

111- Číslo ochrannej známky

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

151 - Dátum zápisu

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

210 - Číslo prihlášky

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

Vyžaduje sa presný údaj; pokiaľ ho nepoznáte, použite Základné vyhľadávanie nad všetkými oblasťami dostupné z domovskej stránky alebo vyberte na vyhľadávanie iné kritérium.

Pri vyhľadávaní podľa čísla prihlášky v známkach prihlásených do konca r. 1992 s číslom prihlášky 74413 vrátane je potrebné zadať  číslo bez roku.
Pri vyhľadávaní v známkach prihlásených od začiatku r. 1993 je potrebné zadať aj rok, a to cez pomlčku, napr. 15-1993.

 

220 - Dátum podania prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

310 - Číslo prioritnej prihlášky

Vložte číselný údaj, odporúča sa použiť hviezdičkovú konvenciu, kde * nahrádza nula a viac znakov, ? nahrádza nula alebo jeden znak.
Formát hodnôt položky (310) môže byť rôzny, napr. 123367, 12954/2000, AM 4779/2003 alebo o-459094.

Odporúča sa súčasne použiť aj kritérium (330) – krajina alebo organizácia priority, alebo iné kritérium, napr. (731/732) meno prihlasovateľa/majiteľa.

Vyhľadávanie podľa tohto kritéria nie je dostatočne spoľahlivé; je to jednak z dôvodu rôznych používaných formátov, a aj preto, že v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča využívať predmetné kritérium len vo výnimočných prípadoch.

 

320 - Dátum podania prioritnej prihlášky

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

Vyhľadávanie podľa tohto kritéria nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

330 - Krajina alebo organizácia priority

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie; ak nepoznáte presný kód, v zozname nájdite krajinu alebo organizáciu a kliknite na názov, kód sa zobrazí automaticky. Je možné vložiť iba jeden kód.

Vyhľadávanie podľa tohto kritéria nie je dostatočne spoľahlivé; v niektorých prípadoch prihlasovateľ tento údaj v prihláške neuvedie, hoci údaj existuje. Z uvedeného dôvodu sa odporúča používať na vyhľadávanie iné kritériá a údaje o priorite len vo výnimočných prípadoch.

 

442 - Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

531 - Medzinárodné triedenie obrazových prvkov (CFE)

Zadajte číselný kód podľa CFE, alebo ho vyberte základnú úroveň kódu zo zoznamu. Je možné zadať viac kódov súčasne. Medzera medzi jednotlivými kódmi predstavuje operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka medzi jednotlivými kódmi predstavuje operátor OR (nevpisujete slovo OR).
Poradie zadaných kódov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Neplatí hviezdičková konvencia.

Hodnota položky (531) môže mať jeden z nasledovných troch formátov: 25 , 25.01 alebo 25.01.06; je dôležité, aby za poslednou číslicou každého jednotlivého kódu nebola bodka.

Viac informácií a podrobný zoznam jednotlivých tried obrazových prvkov podľa CFE s možnosťou vyhľadávania sa nachádza na adrese:

http://www.upv.sk/?ochranne-znamky-systemy-triedenia

 

550 - Druh známky

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

731/732 – Prihlasovateľ (-ia) / majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

740 – Zástupca (-ovia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

800 - Číslo medzinárodného zápisu

Vyžaduje sa presný údaj; pokiaľ ho nepoznáte, použite iné kritérium.
Znaky * ani ? nie je možné použiť.

 

800 - Dátum medzinárodného zápisu

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

Stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Právny stav OZ

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Posledný rok platnosti

Kritérium sa pri OZ sa neuplatňuje.

 

Aktuálna platnosť končí nasledujúci mesiac

Po označení možnosti systém hľadá predmet práva s prihláškou v stave „platná“, ktorého dátum minimálnej platnosti zodpovedá nasledujúcemu kalendárnemu mesiacu.

 

Publikácia (Sekcia vestníka)

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Vestník ÚPV SR

Vložte číslo požadovaného vestníka v tvare mm/yyyy alebo m/yyyy, znak lomka (/) musí zostať zachovaný.

 

Fulltextové vyhľadávanie

Slúži na vyhľadanie zadaného reťazca v dokumentoch, ktoré sú súčasťou záložky Protokol. Možno použiť logické operátory AND, OR, NOT, NEAR a tiež úvodzovky („ “) na vyhľadanie presného výrazu.

 

3.8 Rozšírené vyhľadávanie – Dodatkové ochranné osvedčenia

 

21 - Číslo žiadosti

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

Vyžaduje sa presný údaj; pokiaľ ho nepoznáte, použite Základné vyhľadávanie nad všetkými oblasťami dostupné z domovskej stránky alebo vyberte na vyhľadávanie iné kritérium.

 

22 - Dátum podania žiadosti

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

11 - Číslo osvedčenia

Zadajte číslo, systém vyhľadá záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

68 - Číslo základného patentu

Zadajte číslo alebo číslo vrátane prefixu E.  Systém vyhľadá všetky záznamy s týmto číslom.
Hviezdičku a operátory AND a OR nie je možné využiť.

 

71/73 – Žiadateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Po zadaní začiatku výrazu (minimálne 3 znaky) systém ponúkne vyhovujúce výrazy.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

54 - Názov vynálezu základného patentu

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

95 - Výrobok chránený základným patentom

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

Typ

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

92 - Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike

Zadajte číslo alebo časť čísla, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

 

92 - Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

93 - Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve

Zadajte číslo alebo časť čísla, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

 

93 - Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve

Zadajte dvojmiestny kód krajiny alebo organizácie, alebo ho vyberte zo zoznamu.
Je možné vložiť iba jeden kód.

 

93 - Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

74 – Zástupca

Zadajte názov alebo časť názvu, systém vyhľadá všetky záznamy obsahujúce zadaný reťazec.

Je možné použiť hviezdičku na začiatku a/alebo konci slova, kde * nahrádza nula a viac znakov (majte na pamäti, že použitím * znížite rozsah vyhľadávania, pretože * určuje smer rozširovania výrazu), ? nahrádza nula alebo jeden znak, medzera medzi jednotlivými hodnotami predstavuje logický operátor AND (nevpisujte slovo AND), čiarka predstavuje logický operátor OR (nevpisujte slovo OR), písanie veľkých začiatočných písmen a používanie diakritiky nie je potrebné, poradie slov v reťazci nemá vplyv na vyhľadávanie a výsledok. Pre vyhľadanie presného výrazu je potrebné použiť úvodzovky („“).

 

Stav

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Právny stav osvedčenia

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

97 - Dátum zverejnenia žiadosti

Vložte dátum v tvare dd.mm.yyyy alebo d.m.yyyy alebo vyberte dátum z dátumovníka. Pokiaľ vložíte dátum iba do jedného z vyhľadávacích polí, systém vyhľadá všetky prihlášky podľa zvoleného kritéria, t. j. od, resp. do zadaného dátumu a počet výsledkov môže byť vysoký. Počet výsledkov znížite zadaním oboch hodnôt. Ak vložíte rovnaký dátum do obidvoch polí, systém vyhľadá prihlášky podľa tohto dátumu.

 

Posledný rok platnosti

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum maximálnej platnosti zodpovedá aktuálnemu technickému roku (12 po sebe idúcich mesiacov).

 

Aktuálna platnosť končí nasledujúci mesiac

Po označení možnosti systém vyhľadá záznamy s právnym stavom „platný“, ktorých dátum minimálnej platnosti zodpovedá nasledujúcemu kalendárnemu mesiacu.

 

Publikácia (Sekcia vestníka)

Zo zoznamu vyberte jednu z ponúkaných možností.

 

Vestník ÚPV SR

Vložte číslo požadovaného vestníka v tvare mm/yyyy alebo m/yyyy, znak lomka (/) musí zostať zachovaný.

 

Fulltextové vyhľadávanie

Slúži na vyhľadanie zadaného reťazca v dokumentoch, ktoré sú súčasťou záložky Protokol. Možno použiť logické operátory AND, OR, NOT, NEAR a tiež úvodzovky („ “) na vyhľadanie presného výrazu.