Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3942122
(11)  Číslo patentu  40624 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21700411.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.01.2021 
(97)  Číslo európskeho patentu  3942122 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20151721 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.01.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.01.2022 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04G 17/06  E04G 23/02  F16B 33/00  F16B 4/00  F16B 43/00  F16B 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2021/050390 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2021/144225 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mastertec GmbH & Co. KG; Im Maintal 13, 961 73 Oberhaid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KROPFELDER Rainer; Mühlleite 48, 961 91 Viereth; DE;
STÄBLEIN Christopher; Maternstr. 57, 960 49 Bamberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Uzatváracia zátka alebo kotva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.01.2024 
   Maximálna platnosť do  11.01.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3942122
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3942122
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 02.01.2023 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3942122
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2022 Typ Odoslané
EP 3942122
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku