Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3886434
(11)  Číslo patentu  39748 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21168185.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3886434 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  32082610 P, 20100102506 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2010, 20.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.09.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/13  H04N 19/122  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/463  H04N 19/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2556671 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Gyeonggi-do, 166 77 Suwon-si; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHOI Woong-Il; 445-826 Gyeonggi-do; KR;
HAN Woo-Jin; 443-822 Gyeonggi-do; KR;
LEE Tammy; 137-923 Seoul; KR;
LEE Sun-Il; 448-766 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Jednoduché zariadenie na entropické kódovanie/dekódovanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2556671 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.04.2023 
   Maximálna platnosť do  05.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.07.2022 14/2022 SC4A
 
EP 3886434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3886434
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3886434
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.07.2022 Typ Odoslané
EP 3886434
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku