Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3855745
(11)  Číslo patentu  40312 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21163358.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3855745 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/513  H04N 19/139  H04N 19/105  H04N 19/176  H04N 19/119  H04N 19/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3541073 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, 073 36 Seoul; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Seo Jungdong; LG Electronics Inc.IP Center19, Yangjae-daero 11-gilSeocho-gu, 067 72 Seoul; KR;
Lim Jaehyun; LG Electronics Inc.IP Center19, Yangjae-daero 11-gilSeocho-gu, 067 72 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na dekódovanie videa, zariadenie na kódovanie videa, pamäťové médium a spôsob prenosu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3541073 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3855745
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3855745
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3855745
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
EP 3855745
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku