Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3865772
(11)  Číslo patentu  40690 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21157306.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.02.2021 
(97)  Číslo európskeho patentu  3865772 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  5003120 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.02.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.08.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23K 3/00  B65G 69/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hargassner Ges mbH; Anton Hargassner Straße 1, 4952 Weng/Innkreis; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Markus Hargassner; Unterdorf 26, 4952 Weng im Innkreis; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie na plnenie skladovacieho priestoru kúskovitým palivom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.02.2023 
   Maximálna platnosť do  16.02.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3865772
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3865772
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 30.01.2023 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3865772
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3865772
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku