Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3865548
(11)  Číslo patentu  40368 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21155169.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.02.2021 
(97)  Číslo európskeho patentu  3865548 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20157331 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.02.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.08.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 11/03  C09D 11/38  C09D 7/00  C09D 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 451 28 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reinartz Roger; Dorsvelden 12, 5685 JG Best; NL;
Peck Kenneth Michael; 4436 Commonwealth Drive, 180 49 Emmaus, PA; US;
Hinrichs Petra; Lahmbecke 17, 448 66 Bochum; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kompozícia bez rozpúšťadla na báze 2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.02.2023 
   Maximálna platnosť do  04.02.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3865548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3865548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 27.01.2023 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3865548
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3865548
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku