Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3862303
(11)  Číslo patentu  40418 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21151193.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.01.2021 
(97)  Číslo európskeho patentu  3862303 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102020103209 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.02.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 49/04  B65G 47/64  B65G 19/02  B62D 65/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hayden AG; Gotthardstr. 28, 6302 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Neofytidis Georgios; Auf dem Kirchberg 11, 753 91 Gechingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Modulárny dopravníkový systém  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.01.2024 
   Maximálna platnosť do  12.01.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3862303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3862303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 02.01.2023 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3862303
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3862303
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku