Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3836550
(11)  Číslo patentu  37912 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21150513.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  3836550 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  923014 P, 925400 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2007, 20.04.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.06.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/597  H04N 19/70  H04N 19/46  H04N 19/61  H04N 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  08742812.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dolby International AB; Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PANDIT, Purvin Bibhas; 23 Pear Tree Lane, Franklin Park, NJ 08823; US;
YIN, Peng; 1350 Avenue of the Americas 20th Floor, New York, NY 10019-4703; US;
TIAN, Dong; 20214 Heather Drive, West Windsor, NJ 08550; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Skladanie pri kódovaní a dekódovaní videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  08742812.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Maximálna platnosť do  11.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3836550
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3836550
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 19.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3836550
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku