Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3863926
(11)  Číslo patentu  40278 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20761817.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.08.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3863926 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11152019, 4042020 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2019, 03.04.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH, CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.08.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64D 10/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2020/073772 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2021/043640 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beyeler, Patrick G.; Chemin de la Rupille 5, 1273 Arzier le Muids; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beyeler Patrick G.; Chemin de la Rupille 5, 1273 Arzier le Muids; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Ochranné nohavice proti zrýchleniu  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.08.2023 
   Maximálna platnosť do  25.08.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3863926
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3863926
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 17.08.2022 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3863926
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2022 Typ Odoslané
EP 3863926
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku