Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3953129
(11)  Číslo patentu  40577 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20735359.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3953129 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.02.2022 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 9/16  B65G 27/32  B29B 13/02  B29B 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2020/068176 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2022/002341 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vibra Maschinenfabrik Schultheis GmbH & Co.; Im Grossen Ahl 50, 630 75 Offenbach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHULTHEIS Winfried; 630 75 Offenbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Vysoko záťažové zariadenie s vírivým žľabom na úpravu plastového granulátu, a na neho sa vzťahujúci spôsob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.06.2023 
   Maximálna platnosť do  28.06.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3953129
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3953129
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3953129
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 3953129
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku