Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3764848
(11)  Číslo patentu  39885 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20716960.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.03.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3764848 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201900003245, 201900006310 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2019, 24.04.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT, IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 21/18  A47G 21/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2020/050053 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/178873 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.; Via Emilia 428-442, 400 64 Ozzano dell'Emilia (BO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DRAGHETTI Fiorenzo; c/o I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.Via Emilia 428-442, 400 64 Ozzano dell'Emilia (BO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Papierová slamka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.03.2023 
   Maximálna platnosť do  06.03.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.08.2022 16/2022 SC4A
 
EP 3764848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3764848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.02.2023 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3764848
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.07.2022 Typ Odoslané
EP 3764848
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku