Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3906927
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20305429.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3906927 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.11.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/495  A61P 25/00  A61P 25/16  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIOPROJET Pharma; 9 rue Rameau, 750 02 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LECOMTE Jeanne-Marie; 750 03 PARIS; FR;
SCHWARTZ Jean Charles; 750 14 PARIS; FR;
BERREBI-BERTRAND Isabelle; 357 40 PACE; FR;
KRIEF Stéphane; 352 00 RENNES; FR;
LIGNEAU Xavier; 357 60 SAINT-GRÉGOIRE; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Použitie čiastočných agonistov dopamínu D3 na liečenie porúch centrálneho nervového systému 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3906927
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3906927
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3906927
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3906927
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku