Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3799507
(11)  Číslo patentu  40464 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20208303.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3799507 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562160614 P, 201562163984 P, 201562259078 P, 201662276246 P, 201662294310 P, 201662297938 P, 201662302202 P, 201662304304 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2015, 20.05.2015, 24.11.2015, 08.01.2016, 12.02.2016, 21.02.2016, 02.03.2016, 06.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 74/00  H04W 84/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3297359 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM Jeongki; IP Center, LG Electronics Inc.19 Yangjae-daero 11-gil, Seocho-gu, 067 72 Seoul; KR;
RYU Kiseon; IP Center, LG Electronics Inc.19 Yangjae-daero 11-gil, Seocho-gu, 067 72 Seoul; KR;
CHOI Jinsoo; IP Center, LG Electronics Inc.19 Yangjae-daero 11-gil, Seocho-gu, 067 72 Seoul; KR;
CHO Hangyu; IP Center, LG Electronics Inc.19 Yangjae-daero 11-gil, Seocho-gu, 067 72 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob vysielania alebo príjmu rámcov v systéme bezdrôtovej siete LAN a prístroj na také vysielanie a príjem 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3297359 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2023 
   Maximálna platnosť do  13.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3799507
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3799507
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3799507
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.08.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2022 Typ Odoslané
EP 3799507
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku