Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3819152
(11)  Číslo patentu  40527 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20203674.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3819152 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201900019792 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 15/04  B67D 7/14  B67D 7/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pretini, Enrico; Via Monte Petrano, 9, 620 19 Recanati (MC); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pretini Enrico; Via Monte Petrano, 9, 620 19 Recanati (MC); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Systém na riadenie dodávania paliva z výdajného zariadenia, najmä čerpacej stanice, do úložného zásobníka, najmä nádrže vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.10.2023 
   Maximálna platnosť do  23.10.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3819152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3819152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 05.10.2022 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3819152
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.08.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 07.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2022 Typ Odoslané
EP 3819152
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku