Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3787289
(11)  Číslo patentu  40564 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20201588.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3787289 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161497045 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/70  H04N 19/82  H04N 19/50  H04N 19/13  H04N 19/61  H04N 19/132  H04N 19/186   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12800855.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul-si 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK Seoung Wook; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
KIM Jung Sun; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
JEON Yong Joon; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
PARK Joon Young; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
JEON Byeong Moon; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
LIM Jae Hyun; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob kódovania a dekódovania obrazovej informácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12800855.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.06.2023 
   Maximálna platnosť do  14.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3787289
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3787289
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3787289
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 3787289
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku