Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3809213
(11)  Číslo patentu  40331 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20196675.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.09.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3809213 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102019215981 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05B 19/042   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Reifen Deutschland GmbH; Vahrenwalder Str. 9, 301 65 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bartsch Marvin Timo; c/o Continental AGIntellectual PropertyJädekamp 30, 304 19 Hannover; DE;
Seutemann Andreas; c/o Continental AGIntellectual PropertyJädekamp 30, 304 19 Hannover; DE;
Kniesch Marcel; c/o Continental AGIntellectual PropertyJädekamp 30, 304 19 Hannover; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob programovania riadiacich zariadení strojov a stroja s riadením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.09.2023 
   Maximálna platnosť do  17.09.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3809213
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3809213
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 13.09.2022 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3809213
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2022 Typ Odoslané
EP 3809213
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku