Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3786395
(11)  Číslo patentu  40417 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20189761.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.08.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3786395 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1909415 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.08.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 27/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASSA ABLOY France SAS; 106 Avenue Marx Dormoy, 921 20 Montrouge; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERREIRA Romain; 25 rue Jules Guesdes, 104 10 SAINT PARRES AUX TERTRES; FR;
JULIEN Hervé; 80 chaussée de Sellières, 101 00 ROMILLY SUR SEINE; FR;
GOSSIAUX Alexandre; 13bis Route de Maisons Blanches, 108 00 BUCHERES; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Cylindrický zámok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.08.2023 
   Maximálna platnosť do  06.08.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3786395
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3786395
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 26.07.2022 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3786395
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3786395
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku