Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3772548
(11)  Číslo patentu  40598 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20189254.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.08.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3772548 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201900013944 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.08.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D03D 1/00  D03D 15/25  D03D 15/267  D03D 15/533  D04B 1/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ama Composites S.r.l.; Via Repubblica 7, 410 11 Campogalliano (Modena); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CORRADINI Marco; VIA O. RESPIGHI, 7/1, 410 11 CAMPOGALLIANO MO; IT;
DALLARI Daniele; VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 4, 421 23 REGGIO EMILIA; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Vodivá tkanina so širokým všestranným využitím 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.08.2023 
   Maximálna platnosť do  03.08.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3772548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3772548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 11.10.2022 132,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3772548
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
EP 3772548
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku