Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3789402
(11)  Číslo patentu  40408 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20181448.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3789402 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14194136, 15152141, 15167173 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2014, 22.01.2015, 11.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/00  A61K 47/68  A61P 1/04  A61P 11/00  A61P 13/12  A61P 15/00  A61P 35/00  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3221355 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLEIN Christian; c/o Roche Glycart AG Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH;
KARANIKAS Vaios; c/o Roche Glycart AG Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH;
UMAÑA Pablo; c/o Roche Glycart AG Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH;
Zippelius Alfred; c/o Universitätsspital BaselHebelstrasse 32, 4031 Basel; CH;
Thommen Daniela; c/o Universitätsspital BaselHebelstrasse 32, 4031 Basel; CH;
Schreiner Jens; c/o Universitätsspital BaselHebelstrasse 32, 4031 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Kombinovaná terapia T-bunky aktivujúcimi bišpecifickými molekulami viažucimi antigén a antagonistami väzby na osi PD-1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3221355 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2023 
   Maximálna platnosť do  16.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3789402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3789402
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.10.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3789402
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2022 Typ Odoslané
EP 3789402
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku