Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3741225
(11)  Číslo patentu  39769 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20180096.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3741225 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09252687 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10793150.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREIM Olivier; Chemin des Sources, 1423 Villars-Burquin; CH;
PLOJOUX Julien; Rue Micheli-du-Crest, 1205 Geneva; CH;
Ruscio Dani; Route de Troub 29, 2088 Cressier; CH;
ZUBER Gerard; Route du Chalet a Gobet 2, 1055 Froidevilla; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Elektricky ohrievaný fajčiarsky systém s vonkajším ohrievačom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10793150.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3741225
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3741225
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3741225
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.07.2022 Typ Odoslané
EP 3741225
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku