Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3739152
(11)  Číslo patentu  40736 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20173486.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3739152 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1904957 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 17/20  E05C 19/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tubex; Rue de la Gare, 453 00 Escrennes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JOURDAIN Dominique; 20 rue Louis Boussenard, 453 00 Escrennes; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zaisťovacia zostava obsahujúca kolík, vidlicu a bezpečnostné zariadenie pre kolík zasunutý do vidlice 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2023 
   Maximálna platnosť do  07.05.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3739152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 21.07.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3739152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 07.07.2022 66,00 EUR 3
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 11.07.2022 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3739152
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 15.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2022 Typ Odoslané
EP 3739152
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku