Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3819071
(11)  Číslo patentu  39208 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20172394.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3819071 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2019202161, 2019238958 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2019, 27.12.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/30  B23K 35/02  C22C 38/00  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/12  C22C 38/14  C22C 38/16  C22C 38/20  C22C 38/28  C22C 38/38  C22C 38/06  B23K 9/16  B23K 103/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.); 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku,, Kobe-shi, Hyogo 651-8585; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IKAI, Kazuya; c/o Fujisawa Plant in Kobe Steel, Ltd., 100-1, Miyamae, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8551; JP;
KINASHI, Hikaru; c/o Fujisawa Plant in Kobe Steel, Ltd., 100-1, Miyamae, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8551; JP;
YOKOTA, Yasuyuki; c/o Fujisawa Plant in Kobe Steel, Ltd., 100-1, Miyamae, Fujisawa-shi, Kanagawa, 251-8551; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Drôt na oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.04.2023 
   Maximálna platnosť do  30.04.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3819071
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3819071
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 03.03.2022 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3819071
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2022 Typ Odoslané
EP 3819071
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku